Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

2.2.1 Detailplanlægning af boligområder

Retningslinje
  • Detailplanlægningen af boligområder skal ske ud fra en række principper (se redegørelsen), der skal tilgodese udviklingen af den åbne, grønne storby som et attraktivt bosætningsområde.
Redegørelse

Ved planlægning af boligområder skal følgende principper varetages:

Principper i forhold til bæredygtighed og sundhed
     • Nye boligområder skal både forebygge og tilpasses klimaforandringer eksempelvis ved
        decentral regnvandshåndtering samt mulighed for jordvarmeanlæg o.l.
     • Bæredygtighed og sundhed skal tænkes ind i krav til materialevalg.
     • Etablering af boliger med lavt energibehov og vedvarende energiforsyning skal fremmes.
     • Energirenovering af den eksisterende bygningsmasse skal fremmes.
     • Tilgængelighed for alle borgergrupper skal tænkes ind i indretningen af byens rum og
        offentlige pladser.
     • Der skal sikres tilgængelighed for handicappede.
     • Der skal etableres sammenhængende stisystem for gående og cyklister.
     • Der skal laves tiltag, som fremmer muligheden for den daglige motion.

Principper for byomdannelse og fortætning
     • Byomdannelse og fortætning skal ske med respekt for det eksisterende, omgivende
        bymiljø.
     • Byboliger skal blandes med andre byfunktioner.
     • Der skal ske en blanding af boligtyper, størrelser og ejerforhold.
     • Bygninger skal i højere grad genanvendes og energirenoveres.
     • Byboliger placeres ved rekreative områder som park, havn eller lignende, eller der
        etableres nye rekreative områder i forbindelse med etableringen af nye byboliger.
     • Grønne kiler skal søges fastholdt og sikret som en vigtig del af den overordnede struktur.  
     • Overfladevand skal som udgangspunkt håndteres lokalt og indgå som elementer i
        byplanlægningen.

Principper for kvalitet i boligområder
     • Der skal stilles krav til boligers arkitektur – materialevalg, farvevalg, udformning og
        indpasning - i forhold til omgivelserne og landskabet.
     • Nye bygninger skal være tænkt ind i forhold til nabobebyggelserne.
     • Arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og kvarterer skal bevares.
     • Der skal være plads til spektakulære og eksperimenterende byggerier.
     • Der skal sikres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer.
 
Principper for kvalitet i udenomsarealer
     • Der skal stilles krav til omgivelsernes udformning og materialevalg.
     • Pladser, torve og centrale fodgænger- og gadestrøg skal gives forskellige funktioner og
        dermed forskellige identiteter samt lægge op til, at byen gøres levende døgnet rundt.
     • Der skal sikres økologiske forbindelser.
     • Der skal skabes mulighed for etablering af parker til forskellige formål, med både aktive
        og stille områder.

Principper for planlægning for boligbyggeri i landsbyer:
     • I landsbyerne kan der planlægges for byggemuligheder til boliger samt lokale service-
        og erhvervsformål ved udfyldning i eller afrunding af byen.

De forskellige boligområders anvendelse er udmøntet i kommuneplanens rammer for de enkelte områder ud fra behovet for forskellige boligtyper. Bygningers tilgængelighed for alle reguleres via bygningsreglementet.

Det vil vi

Fremme og understøtte projekter, der kan være med til at fremme et varieret boligudbud af høj kvalitet.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57