Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

2.2.2 Nye boliger i landsbyer - Haderslev Kommune

Retningslinje
  • Landsbyer med og uden kommuneplanrammer fremgår af ovenstående kort. 

  • Landsbyerne Aarøsund, Moltrup, Bramdrup og Vedsted tillægges mulighed for boligbyggeri, der i begrænset omfang går ud over huludfyldningsbyggeri - dog ikke i et omfang af egentlig byudvikling. I disse landsbyer kan der peges på arealer, som evt. på baggrund af en handlingsplan for den enkelte landsby og efterfølgende lokalplanlægning, kan danne grundlag for et mindre antal boliger.  

  • Jordbrugsparceller ved landsbyerne Vonsbæk, Vedsted og Vester Lindet kan kun anvendes til formålet på baggrund af en landzonelokalplan. 
Redegørelse

Byrådet ønsker at styrke landsbyerne som attraktive og sunde bomiljøer. Ud fra en samlet afvejning af interesserne i det åbne land skal der derfor fastholdes mulighed for byggeri af et mindre antal boliger i kommunens landsbyer. 

De udpegede landsbyer med kommuneplanrammer er baseret på afvejninger omkring den enkelte landsbys karakter (fx kulturmiljø og særlige bevaringsinteresser), landsbyens afgrænsning til det åbne land, hensyn til beskyttet natur samt beliggenheden af større aktive landbrugsbedrifter.

I Haderslev Kommunes arealregnskab for bolig- og erhvervsbyggeri indgår en separat opgørelse for landdistriktet, det vil sige landsbyerne. Den udviser et samlet overskud på 6,5 ha svarende til ca. 60 boliger. Der er beregnet et samlet behov på 10,6 ha, svarende til ca. 100 boliger over 12 år. I forhold til opgørelsen i Kommuneplan 2013 viser den aktuelle opgørelse, at der i perioden 2010 - 2015 har været en stigende interesse for bosætning i landsbyerne.pdf Haderslev Arealregnskab 2017.pdf (214.1 KB)

Med afsæt i målet om at have fokus på de mindre byers udviklingsmuligheder og understøtte lokale initiativer med det formål at sikre attraktiv bosætningsmulighed, vil kommunen fortsat være opmærksom på behov i de små lokalsamfund.

Jordbrugsparceller
Jordbrugsparceller er arealer til opførelse af beboelsesbygninger kombineret med hobbyprægede jordbrugsmæssige forhold.

I Vonsbæk, Vedsted og Vester Lindet kan etableres jordbrugsparceller i overensstemmelse med lovgivningens krav. Det samlede arealforbrug må ikke overstige 1 ha pr. bolig.

Jordbrugsparceller kan ikke etableres som isolerede enklaver i landskabet, men kan kun udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende landsbyer. Det skal tilstræbes, at udbygningen tilgodeser principperne om sammenhængende bebyggelse. Inden for en afstand på 5 km fra byzonegrænsen til Haderslev by kan der ikke udlægges arealer til jordbrugsparceller.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57