2.4.4 Aflastningsområder

Retningslinje
  • Der kan i afgrænsede aflastningsområder lokalplanlægges for nye butikker. Butiksstørrelsen i aflastningsområderne skal følge planlovens generelle bestemmelser, afhængig af butikstype.

  • Rammer for areal til aflastningsområder og restrummelighed fremgår af skemaet for aflastningsområder i redegørelsen.

De afgrænsede aflastningsområder er angivet på kortbilag 2.

Redegørelse

De  eksisterende  aflastningsområder  er placeret ved indfaldsvejene til Fredericia, Grindsted, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle til aflastning af bymidterne. Størrelsen af aflastningsområderne i Trekantområdet kan ikke ændres.

Butiksstørrelserne følger de generelle regler i planloven for butikker til dagligvarer og udvalgsvarer.

* Eksisterende lokalplaner kan dog udnyttes.

Redegørelse - Haderslev Kommune

Der er udpeget et aflastningsområde beliggende i tilknytning til området til særligt pladskrævende varegrupper i Haderslev Nord, Sverigesvej. I detailhandelsanalysen fra 2016 er det eksisterende butiksareal opgjort til 8.900 m2. Hovedparten af det udpegede aflastningsområde er en videreførelse af et aflastningsområde udpeget i lokalplan  pdf Lokalplan 12.53.1-1.pdf (2.1 MB) fra 2012.