Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

2.4.5 Områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper

Retningslinje
  • Der kan i de afgrænsede områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper lokalplanlægges for butikker. Butikkernes størrelse og den samlede arealramme for områderne fremgår af skema i redegørelsen.

De afgrænsede områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper er angivet på ovenstående kort samt kortbilag 2.

Redegørelse

Uden for bymidterne og bydelscentrene er der mulighed for at udpege områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Særligt pladskrævende varegrupper er defineret som biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten - og betonvarer samt møbler. For møbelbutikker gælder dog, at disse først skal søges indplaceret i bymidter, bydelscentre eller aflastningsområder, før de kan placeres i et område til særligt pladskrævende butikker.

I Trekantområdet er der udpeget områder til særligt pladskrævende butikker langs indfaldsvejene til hovedbyerne samt nogle af centerbyerne. Kommunerne skal i planlægningen sikre sig, at områderne betjenes med offentlig transport.

I tabellen er vist maksimale størrelser for de enkelte butikker i områder til butikker med pladskrævende varegrupper. Der er desuden fastsat en samlet arealramme for arealer til butiksformål.

Redegørelse - Haderslev Kommune

Der er udpeget områder til særligt pladskrævende varegrupper i følgende bydele og lokalområder:

  • Haderslev Vest, Sverigesvej
  • Haderslev Øst, Christian X’s Vej
  • Haderslev Syd, Hirsevej
  • Vojens Øst, Østergade,
  • Vojens Vest, Skrydstrup
  • Gram Nord, Fabriksvej
  • Nustrup
  • Sommersted

Bruttoetagearealet for særligt pladskrævende varegrupper er i detailhandelsanalysen opgjort til ca. 31.700 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2013 til udgangen af 2016. Med Kommuneplan 2017 er den samlede ramme for udvidelse og omdannelse af butiksareal fastholdt på 65.000 m2.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte rammeområder.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57