Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

2.4.7 Udvalgsvarebutikker uden for bymidten i Billund

Retningslinje
  • Billund Kommune kan inden for et afgrænset område, fastlagt i ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål i Billund” af 6. juni 2013, planlægge for maksimalt.
    20.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål til udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål. Der må ikke fastsættes butikstørrelser, der overstiger 500 m2 bruttoetageareal.

Området er angivet på kortbilag 2.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57