Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

2.3.3.1 Risikovirksomheder - Haderslev Kommune

Retningslinje
  • Den maksimale konsekvensafstand for Sønderjysk Biogasproduktion I/S må ikke række ud over det område, der er afgrænset ved den generelle planlægningszone på 500 m.
Redegørelse

Risikovirksomheder er virksomheder, hvor der forekommer farlige stoffer i så store mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der skulle ske et uheld.

Risikovirksomheder må ikke etableres eller eksisterende risikovirksomheder må ikke udvides væsentligt, med mindre risikomyndighederne konkret vurderer, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

500 meter zonen bibeholdes omkring risikovirksomheder - også efter, at der er fastsat konkretiserede sikkerheds- og planlægningszoner. Det vil dog være retningslinjerne for de konkretiserede zoner, der primært vil blive vurderet efter i en konkret sag om ændret anvendelse.

Omkring risikovirksomheder, som endnu ikke har fået accept af sikkerhedsforholdene, er der kun udlagt 500 m zonen omkring virksomheden. Før der kan laves ændringer i arealanvendelse inden for zonen, skal der foretages en konkret vurdering af, om risikoforholdene vil være acceptable.

I 2016 findes der i Haderslev Kommune kun virksomheden Sønderjysk Biogasproduktion I/S, som er omfattet af Risikobekendtgørelsen. Sikkerhedsforholdene er endnu ikke endelig accepteret, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun udlægges en 500 meter zone. Vilkår i miljøgodkendelsen til anlægget siger, at den maksimale konsekvensafstand ikke må række ud over det område, der er afgrænset ved planlægningszonen, dvs. 500 meter zonen, jf. kommuneplantillæg for biogasanlægget.

Se lokalisering af biogasanlæg her.

 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57