Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

Landbrug

Mål

Landbrugserhvervets udviklingsmuligheder skal sikres. Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til natur, klima, miljø, landskab og lokalsamfund.

Redegørelse til mål

En forudsætning for at udvikle et bæredygtigt landbrug er, at der er størst mulig investerings-
sikkerhed og udviklingsmuligheder for jordbrugserhvervet. Samtidig skal det sikres, at udviklingen ikke sker på bekostning af natur- og miljøbeskyttelsesinteresser, men derimod giver mulighed for miljø- og naturforbedringer.

Landbruget har indvirkning på blandt andet natur, vandområder, grundvand, naboer og nærmiljø. Strukturændringerne i landbrugserhvervet går mod færre, men større husdyrproduktioner,  og det har stor indflydelse på mange landdistrikters  udvikling. Den teknologiske udvikling øger muligheden for at forbedre natur- og miljøbeskyttelsen i landbrugsdriften, og den giver nye perspektiver for produktionsformer.

Ovenstående betyder, at udpegningen af Særligt Værdifulde Landbrugsområder (SVL) i Trekantområdet sikrer landbrugets udviklingsmuligheder ved at udpege større sammenhængende landbrugsområder, hvor landbrugsproduktionen prioriteres højt. Det er imidlertid også vigtigt, at der tages hensyn til den generelle samfundsudvikling i forhold til bl.a. byudvikling, klimasikring, grønne strukturer og infrastruktur. Balancen mellem byernes udvikling og sikring af deres muligheder over for landbrugets muligheder er et særligt fokusområde i Trekantområdet.

Kommunerne vil arbejde for at anvendelsen af landbrugsjord til ikke-landbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt.

Redegørelse - Haderslev Kommune

Haderslev Kommune har foretaget en sammenhængende landbrugsplanlægning for Store husdyrbrug, Fælles biogasanlæg og Særligt værdifulde landbrugsområder i 2013 - se her:pdf Haderslev Baggrundsnotat om jordbrug 2013.pdf (6 MB) I 2016 er de Særligt værdifulde landbrugsområder revurderet i Trekantområde-samarbejdet og som en konsekvens heraf er området for store husdyrbrug ved Gram udtaget.

Statens Jordbrugsanalyse, suppleret med kommunens egne data, ligger til grund for udpegning og sikring af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57