Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

4.4.3 Kolonihaver

Retningslinje
  • Nye kolonihaveområder skal placeres bynært. Nye kolonihaveområder må kun placeres i kystnærhedszone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering og må kun etableres i forbindelse med eksisterende bysamfund.

Eksisterende og nye kolonihaveområder er vist på ovenstående kort samt kortbilag 10.

Redegørelse

Ifølge planloven skal der tilvejebringes rammer for indholdet af lokalplaner, som sikrer, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overens-
stemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaver i kommunen.
 
Kolonihaver består dels af overnatningshaver og daghaver. Overnatningshaver er typisk 400-600 m² i grundareal. De nyere overnatningshaver i udkanten af byerne og i landkommuner er de største – med grundarealer op til ca. 1.000 m², mens især ældre haver i byerne kan være meget små. I overnatningshaver må man overnatte i sommerhalvåret, og der er derfor oftest et mindre hus på grunden. Når der er overnatningsmulighed, kan haverne ligge i større afstand fra boligen, end det er tilfældet med daghaver.

Daghaver er typisk 50-400 m². Daghaver betegnes også som nyttehaver og pensionisthaver.

Nedlæggelse af kolonihaveområder
Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvis uden byrådets tilladelse og kun på betingelse af, at

     1. væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et
         formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og

     2. der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det
         område, der nedlægges.

Udvikling af området
Det internationale kolonihaveforbund har en kolonihavedækningsgrad på 10 % af antallet af etageboliger som ønske og mål. Det internationale mål kan være et pejlemærke ved fastlæggelse af lokale mål baseret på lokale behov.

Redegørelse - Haderslev Kommune

Eksisterende kolonihave ved Knavvej 33 Haderslev tildeles en kommuneplanramme, der fastlægger området til kolonihaveformål.

 Det lokalplanlagte område ved Knavvej (Rævekærhaven) forventes at overgå til anden anvendelse ved kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017.

 

 

 

 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57