Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

Affaldsbehandlingsanlæg

Mål

Affald skal betragtes som ressourcer, og affaldshåndteringen skal sikre, at ressourcerne i affaldet anvendes optimalt. Derfor skal mest muligt affald genbruges og genanvendes. Det affald, der ikke kan genanvendes, skal så vidt muligt energiudnyttes ved forbrænding, mens andelen, der deponeres, skal reduceres mest muligt.

Redegørelse til mål

Den danske affaldspolitik tager udgangspunkt i EU’s affaldspolitik, som foreskriver at affaldshierarkiet skal følges, at affaldsdeponering reelt afvikles, at forbrænding af affald begrænses til ikke genanvendelige materialer, samt at genanvendt affald bruges som en væsentlig og pålidelig kilde til råmaterialer i EU.

Der skal derfor fortsat arbejdes på at optimere anvendelsen af ressourcerne i affaldet, at sikre tilstrækkelig forbrændings- og deponeringskapacitet og at placere deponeringsanlæg, så de ikke udgør en forureningsrisiko for drikkevandet.

Den organiske del af affald bør om muligt energiudnyttes ved bioforgasning, og restproduktet udnyttes til gødningsformål samt anden energiudnyttelse.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57