Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

5.10.1 Omfang og placering af Forsvarets anlæg

Retningslinje

Forsvarsanlæggenes omfang og placering fremgår af kortet.

  • Forsvarets anlæg skal søges placeret uden for naturområder og uforstyrrede landskaber samt områder med stor almen benyttelse som fx bynære rekreative områder, udflugtsområder og områder med turismeinteresser.

  • Arealudlæg til Flyvestation Skrydstrup, Beredskabscenter Sydjylland, Haderslev Kasserne samt arealudlæggene til Forsvarets øvelsesanlæg ved Haderslev Vesterskov og ved Halk Hoved opretholdes uændret.
Redegørelse

Eksisterende forsvarsanlæg i Haderslev Kommune:

Flyvestation Skrydstrup

  • Beredskabscenter Sydjylland

  • Haderslev Kaserne

  • Militært øvelsesområde  og skydebane ved Haderslev Vesterskov

  • Militært øvelsesområde / skydebane ved Halk Hoved


Haderslev Kommune vil arbejde for, at Forsvarets ønsker om fastholdelse eller udlæg af anlæg af enhver art tilgodeses i størst mulig omfang. Det sker i løbende dialog mellem Forsvaret og Haderslev Kommune, hvorved det sikres, at den kommunale planlægning til stadighed er i overensstemmelse med Forsvarets ønsker og planer.

Flyvestation Skydstrup, Militært øvelsesområde ved Vesterskov og Militært øvelsesområde ved Halk Hoved er omfattet planlægningszone i forbindelse med støj. Dette er behandlet i afsnittet om støj.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57