Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

5.4.2 Flyvestation Skrydstrup

Retningslinje

Flyvestation Skrydstrups eksisterende og planlagte områder kan ses på ovenstående kort samt kortbilag 12.

     • Flyvestation Skrydstrup skal sikres arealmæssig mulighed for, at gældende sikkerheds-
        mæssige krav kan opfyldes.

     • Ved planlægning for arealudvidelser med et større antal starter og landinger eller 
        ændringer i maskintyper, skal der tages de nødvendige hensyn med henblik på at 
        forebygge miljøkonflikter i forhold til tilgrænsende arealanvendelser

     • Inden for en afstand af 13 km fra Skrydstrup Flyvestation bør der af hensyn til 
        flyvesikkerheden ikke etableres anlæg, som tiltrækker fugle, således at der er risiko for,
        at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle
        yngle- og rastepladser. (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal altid høres).

Redegørelse

Flyvestation Skrydstrup beflyves først og fremmest af Forsvarets luftfartøjer. Men Vojens Lufthavn har også til huse på flyvestationen. Lufthavnens start- og landingsfaciliteter er åbne for alle typer af luftfart, men den anvendes i dag kun til privatfly. Herunder en flyveskole, som har undervisningslokaler i lufthavnsbygningen.

Af flysikkerhedsmæssige grunde skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse høres forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer.

I det område der anvendes til radarindflyvning i 500 fod, skal tekniske anlæg (husstands- vindmøller, radiomaster m.v.) med en maksimalhøjde over havet på 500 fod – svarende til 152 m over havet (DVR) forelægges Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Redegørelse - Haderslev Kommune

I 2016 har Folketinget indgået en aftale om anskaffelse af nye kampfly til erstatning for de nuværende F-16. Der er også enighed om at de nye kampfly skal operere fra Flyvestation Skrydstrup.

Fighter Wing Skydstrup besidder i dag et højt niveau, både indenfor flyvning og vedligeholdelse af kampfly. Det kan være med til at danne grundlag for et offentlig/privat samarbejde ACE Danmark (Aeronautical center of excellence Denmark) som skal være en paraplyorganisation og være med til at skabe rammerne for samarbejdet og overordnet identitet for en række nationale og internationale virksomheder og institutioner, der sammen med forsvaret skal bidrage til drift og vedligeholdelse af luftfartøjer.

Haderslev Kommune vil indlede en dialog med relevante samarbejdsparter og aktører.

Faktaboks - Haderslev Kommune

Se flysikkerhed i Haderslev Kommune under afsnittet om Forsvarsanlæg.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57