Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Råstoffer - Haderslev Kommune

Mål

Der udarbejdes ikke egentlige mål for råstofplanlægningen, idet det er Region Syddanmark, der er ansvarlig for den overordnede kortlægning og udpegning af råstofgraveområder.

Det er fortsat byrådets overordnede mål at begrænse råstofindvinding i randmorænestrøget langs motorvejen.

Redegørelse til mål
Administrationen af råstofloven er delt mellem kommunerne og Region Syddanmark. Region Syddanmark er ansvarlig for den overordnede kortlægning og udpegning af råstofgraveområder. Ved lovændring med ikrafttræden den 1.7.2014 er det Region Syddanmark, der skal meddele råstoftilladelser.

Region Syddanmark er efter kompetenceændringen pr. 1. juli 2014 tilsyns- og tilladelsesmyndighed og har ansvaret for samordningspligten, mens Haderslev Kommune fortsat er myndighed vedr. nødvendige tilladelser og dispensationer på en række områder som fx vejadgang, vandindvinding og natur. Se pdf Råstofplan 2016.pdf for mere information om administrationen af råstofloven.

Kommunen skal administrere efter de retningslinjer, som er beskrevet i råstofplanen. pdf Råstofplan 2016.pdf

Inden for råstofplanens graveområder er kommunen forpligtiget til at meddele tilladelse til råstofindvinding under hensyntagen til særlige beskyttelsesinteresser, herunder fortidsminder og beskyttede naturtyper m.v.

Som forudsætning for at en indvindingstilladelse tages i brug, kan kommunen stille krav til ansøgeren om, at veje, ledningsanlæg og eksisterende bebyggelse fjernes. Før en råstoftilladelse kan udnyttes, skal kommunen godkende en grave- og efterbehandlingsplan. Graveplanen skal indeholde oplysninger om råstoffernes udstrækning, dybde og kvalitet, graveetaper med tidsfølge, gravedybder, graveteknik, behandlingsanlæg, lagerplads, til- og frakørsel, afskærmende jordvolde og mulddepoters placering. Endvidere vil kommunen stille krav om økonomisk sikkerhed i henhold til råstofloven for overholdelse af vilkår for indvinding og efterbehandling.

Der kan ikke forventes tilladelse til råstofindvinding, hvor der er væsentlige natur- og landskabelige interesser f.eks. inden for ådale og søer.

Haderslev kommune er tilbageholdende med at meddele tilladelse til søer i forbindelse med efterbehandlingen, idet størstedelen af graveområderne er beliggende indenfor flysikkerhedzonen ved Flyvestation Skrydstrup.

Det fremgår bl.a. af råstofplanens retningslinjer, at Region Syddanmark i samarbejde med kommunen vil tilstræbe, at bynære råstofforekomster udnyttes før arealerne bebygges eller udnyttes til fritidsformål. Denne retningslinje indgår i kommuneplanens bestemmelser om byudvikling.

Sektorlovgivning
Tilførsel af jord til råstofgrave (også tidligere råstofgrave) forudsætter en særlig dispensation fra Region Syddanmark.

Ikke-erhvervsmæssige indvindinger på mere end 200 m³ årligt skal anmeldes til kommunen. Ikke-erhvervsmæssig indvinding er indvinding til private formål (herunder materialer, der indvindes til brug for landbrugsbyggeri).

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57