Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

Kollektiv forsyning og tekniske anlæg

Lokalplanbestemmelser om tilvejebringelse af eller tilslutning til kollektiv forsyning skal være i overensstemmelse med gældende sektorplaner for vandforsyning, varmeforsyning, spildevand og affald.

Anlæg for overfladevand (nedsivnings- og forsinkelsesbassiner) til forsyning af et lokalplanområde skal så vidt muligt placeres inden for lokalplanområdet.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57