22.29.RE.01 - Rekreativt område Aarø by syd

22.29.RE.01 - Rekreativt område Aarø by syd

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Aarø by syd

 • Plannummer

  22.29.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  6.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til ferie- og fritidsområde med op til 50 overnatningsenheder samt tilhørende offentlig og privat service.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Feriehytter eller lignende med tilhørende fællesfaciliter, kiosker, mindre idrætsanlæg og lignende samt servicebygninger og kollektive anlæg i tilknytning til områdets funktion som ferie- og fritidsformål. Bygningsafstand til skel skal være mindst 10 meter. Der må ikke placeres bebyggelse vest for en linie vinkelret på områdets nordskel i en afstand af 280 meter fra vejen Aarø. Facadehøjden må ikke være højere end 3 meter. Enkelte bygninger kan med byrådets tilladelse opføres i en større højde. Til udvendige bygningssider skal anvendes materialer, der efter byrådets skøn ikke er skæmmende og de skal fortrinsvis fremstå i materialernes naturfarve elle jordfarver.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Medmindre der indrettes fælles parkering (1½ p-plads pr. hus), skal der på den enkelte grund være parkeringsmulighed for 2 biler.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal i afgrænsningen mod det åbne land etableres en afskærmende beplantning bestående af egnstypiske, løvfældende arter. Det ubebyggelige område skal ikke afgrænses. Der skal sikres mulighed for etablering af
  en offentlig tilgængelig sti langs engarealerne.