22.53.SO.02 - Sommerhusområde Aarø

22.53.SO.02 - Sommerhusområde Aarø

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Sommerhusområde Aarø

 • Plannummer

  22.53.SO.02

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelseprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Sommerhusbebyggelse. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og højere end 3 meter til tagfod, dog højeste side maks. 4 m ved ensidig taghældning. Bygningshøjden må generelt ikke overstige 5 meter over terræn. Udvendige bygningssider skal opføres i træ. Mindre facadepartier kan udføres af andre materialer. Udvendige bygningssider skal fortrinsvis fremstå i materialernes naturfarve eller jordfarver.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes mindst 10% fælles friareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Veje stier og p-pladser udlægges i grus eller græsarmering. Medmindre der indrettes fælles parkering (1½ p-plads pr. hus), skal der på den enkelte grund være parkeringsmulighed for 2 biler.

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med større udstykninger skal der udarbejdes en beplantningsplan efter byrådets nærmere anvisning. Naturbeskyttet vandhul NBL §3 skal holdes lysåbent og dele af fællesarealer skal primært henligge i naturtilstand.