Arealer til byudvikling

Mål

Byudviklingen i Trekantområdet er kendetegnet ved en god sammenhæng mellem by, land, natur og vand og ved, at klimatilpasning udnyttes til at tilføre byen arkitektoniske og rekreative kvaliteter. Bykvaliteten er høj, og indretningen af byerne inviterer til samvær og fysisk aktivitet.

 

Redegørelse til mål

Både når vi planlægger for eksisterende by og for nye byområder, vil vi tage højde for, at byerne skal blive mere bæredygtige, og at byudvikling foregår med ressourcebevidsthed og med hensyn til vandmiljøet og klimaforandringerne.

Ud over principperne for bæredygtigt bymiljø er der en række forhold, vi vil lægge vægt på ved udvikling af vores byer.

Drikkevandet er en livsvigtig ressource, hvor målet i Danmark i videst muligt omfang er at have en bæredygtig decentral vandforsyning. Det gælder derfor om at forebygge forurening af de områder, der er udpeget til drikkevandsområder.

Ved at sikre en god sammenhæng mellem byområder og naturområder skabes øgede rekreative muligheder og spændende samspil mellem by og landskab. Desuden påvirkes vores mentale sundhed positivt af, at der er natur tæt ved.

God tilgængelighed er vigtig, når nye bolig- og erhvervsområder udlægges, så de er lette at tilslutte til de overordnede veje og den kollektive trafik. Endvidere er det vigtigt, at der er let adgang til byfunktioner som skole, butikker med videre.

For at sikre høj bykvalitet og gøre byerne gode at bo og leve i skal forebyggelse af støj og lysforurening indgå i planlægningen. Med lysforurening menes blænding og lysindtrængen uden for det område, lyset var tiltænkt. Forebyggelse af lysforurening skal også ske i relation til bolig og erhverv i det åbne land.

”Levende byer” er et af temaerne i Haderslev Kommunes Planstrategi 2016, som byrådet peger på som værende særlig vigtig for kommunens udvikling i de kommende år. I denne sammenhæng ser byrådet det lokale engagement og ejerskab som et helt centralt grundlag for byplanlægningen.

I forbindelse med to særlige indsatsudvalg – de såkaldte §17 stk. 4 udvalg – har borgere og politikere i fællesskab udarbejdet visioner for udviklingen af centerbyerne Gram og Vojens. Visionerne vil over de kommende år ligge til grund for en lokal borgerdreven byudvikling.

Styrke bylivet i Haderslev by ved at skabe bedre sammenhæng mellem bymidten og havnen gennem projektet ”Jomfrustien - levende byrum i Haderslev".

Sikre en fortsat omdannelse af Haderslev Havn med nye boliger, erhverv, kultur og oplevelser.

Fortsat understøtte den store borgerinvolvering om realiseringen af visionerne for udviklingen i byerne Vojens og Gram.

Udarbejde en bymidtestrategi for Haderslev by, der skal give en overordnet pejling af, hvilken retning vi ønsker for en langsigtet udvikling af midtbyen.