2.2.2 Nye boliger i landsbyer - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort
  • Landsbyer med og uden kommuneplanrammer fremgår af ovenstående kort.
  • Landsbyerne Aarøsund, Moltrup, Bramdrup og Vedsted tillægges mulighed for boligbyggeri, der i begrænset omfang går ud over huludfyldningsbyggeri - dog ikke i et omfang af egentlig byudvikling. I disse landsbyer kan der peges på arealer, som evt. på baggrund af en handlingsplan for den enkelte landsby og efterfølgende lokalplanlægning, kan danne grundlag for et mindre antal boliger.

Byrådet ønsker at styrke landsbyerne som attraktive og sunde bomiljøer. Ud fra en samlet afvejning af interesserne i det åbne land skal der derfor fastholdes mulighed for byggeri af et mindre antal boliger i kommunens landsbyer.

De udpegede landsbyer med kommuneplanrammer er baseret på afvejninger omkring den enkelte landsbys karakter (fx kulturmiljø og særlige bevaringsinteresser), landsbyens afgrænsning til det åbne land, hensyn til beskyttet natur samt beliggenheden af større aktive landbrugsbedrifter.

I Haderslev Kommunes arealregnskab for bolig- og erhvervsbyggeri indgår en separat opgørelse for landdistriktet, det vil sige landsbyerne. Den udviser et samlet overskud på 6,5 ha svarende til ca. 60 boliger. Der er beregnet et samlet behov på 10,6 ha, svarende til ca. 100 boliger over 12 år. I forhold til opgørelsen i Kommuneplan 2013 viser den aktuelle opgørelse, at der i perioden 2010 - 2015 har været en stigende interesse for bosætning i landsbyerne. pdfArealregnskab 2017.pdf

Med afsæt i målet om at have fokus på de mindre byers udviklingsmuligheder og understøtte lokale initiativer med det formål at sikre attraktiv bosætningsmulighed, vil kommunen fortsat være opmærksom på behov i de små lokalsamfund.