Vindmøller

Mål

Kommunerne i Trekantområdet vil fortsat bidrage til, at de nationale mål om vedvarende energi nås, se kap. 7 om klima.

 

Redegørelse til mål

Danmark har i mange år været førende inden for udviklingen af vindmølleteknologien og har således bidraget til, at teknologien nu giver mulighed for i et væsentligt omfang at erstatte brugen af fossile brændstoffer med en vedvarende energiform. De klimaændringer, som vi nu er vidner til, gør det endnu mere presserende at få nedbragt CO2-udslippet.

For at udnytte vindressourcerne optimalt skal udbygningen af vindmøller på land fortrinsvis ske ved at opstille store, effektive møller enten som en erstatning for ældre, ineffektive møller eller ved at opstille møller på nye lokaliteter.

Det nationale mål på energiområdet er, at al el- og varmeproduktion skal være baseret på vedvarende energi, og at det samlede energiforbrug i 2050 udelukkende skal basere sig på vedvarende energi. På vindmølleområdet er der opstillet det mål, at vindenergi i 2020 skal dække 50 % af elforbruget. En del af denne energi skal produceres af vindmøller på land, da produktion af el udelukkende ved havvindmøller vil give for høje elpriser på grund af højere etablerings-og driftsomkostninger. Målet er, at der i 2020 skal være planlagt for og opstillet vindmøller på land på 1800 MW. Dels skal energiproduktionen fra de eksisterende møller, der for en stor dels vedkommende vil være udtjente inden for de næste 10 år, erstattes, og dels skal produktionen øges med 500 MW i forhold til den nuværende produktion.

Kommunerne skal forestå planlægningen af landvindmøller op til 150 m. Opstilling af store vindmøller på land giver helt særlige planlægningsmæssige udfordringer, da møllerne vil blive mere dominerende i landskabet. I Trekantområdet er der mange natur- og landskabsinteresser og en forholdsvis stor befolkningstæthed. Der vil derfor ikke være de samme muligheder for at opstille vindmøller som f.eks. i de vestjyske kommuner.

Den installerede effekt for vindmøller i Trekantområdet er ca. 285 MW.