Indledning

Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet udgør den fælles del af kommuneplanen for Trekantområdets syv kommuner.

Hensigten med at udarbejde en fælles kommuneplan er, at Trekantområdet med udgangspunkt i de 7 kommuners styrker, sammen skaber flere udviklingsmuligheder end kommunerne kan hver for sig.

Den fælles del af kommuneplanen for Trekantområdets 7 kommuner omfatter hovedstruktur og fælles retningslinjer. Mens de lokale dele af kommuneplanen omfatter retningslinjer, der alene har interesse for den enkelte kommune samt rammer for lokalplanlægningen.

Det skal fremgå af Planstrategien om den gældende kommuneplan skal revideres helt eller delvist, eller om den gældende kommuneplan skal genvedtages.

Hovedbudskabet i ”Metropol på vej. Trekantområdets Planstrategi 2015/16” var at den gældende Kommuneplan 2013-2025 skulle minimum-revideres. Ud over planstrategiens overordnede temaer: ”Danmarks produktionscentrum”, ”Danmarks entreprenante centrum” og ”Kulturmetropolen” skulle revisionen være omfattet af tre specifikke temaer:

  • Sikre attraktive boligmiljøer i Trekantområdet
  • Forbedre adgang og kvalitet i natur- og kystområderne
  • Udarbejdelse af et grønt Danmarkskort

Disse temaer er i nærværende forslag til kommuneplan indarbejdet, hvor de naturligt passer ind i kommuneplanens eksisterende afsnit.

I relation til temaet ”Sikre attraktive boligmiljøer i Trekantområdet” er der udarbejdet en bolig- og bosætningsanalyse af Statens Byggeforskningsinstitut. Rapporten har dannet grundlag for en redigering af afsnittet om byerne.

For revisionstemaet ”Forbedre adgang og kvalitet i natur- og kystområderne” har arbejdet resulteret i et nyt afsnit i kommuneplanen. I afsnittet beskrives natur- og kystområder af særlig kvalitet og med potentiale til at understøtte bosætning og turisme i Trekantområdets kommuner. Områder og forbindelser med potentialer er udpeget på kort. Afsnittet indeholder mål, men ingen retningslinje.

Jf. planlov og planstrategien stilles der krav om at udarbejde et Grønt Danmarkskort. Kortet giver et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur. Det er hensigten, at Grønt Danmarkskort - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk. Afsnittet indeholder en ny retningslinje.

Med afsæt i Kommuneplan 2013-2025 blev der nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, der har udviklet et bæredygtighedsværktøj til lokalplanlægning, som pt. er under afprøvning i kommunerne.

Trekantområdets bestyrelse har ligeledes truffet en række beslutninger, som har faglig relation til kommuneplanen. Det drejer sig primært om Trekantområdets infrastrukturstrategi og den kulturaftale, som Trekantområdet har indgået med Kulturstyrelsen. Begge dele har medført tekstmæssige revisioner i den kommende kommuneplan.

Med Haderslev Kommunes optagelse i Trekantområdet Danmark samarbejdet er fakta om Haderslev Kommune indarbejdet i tal og tekst.

Efter vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 er der – på baggrund af lovkrav fra statens side – desuden blevet udarbejdet et fælles kommuneplantillæg vedrørende ”Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder”. Både kommuneplantillæg og bæredygtighedsværktøj er tekstmæssigt indarbejdet i det foreliggende udkast til det kommende kommuneplanforslag.

En ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, nr. 1697 af 21/12/2016, trådte i kraft som afløsning for de tidligere vandplaners retningslinjer 40 og 41. Som konsekvens heraf er retningslinjen for byudvikling og grundvand opdateret, mens rammedelen skal opdateres i forhold til tekniske tiltag, der skal sikre mod forurening af grundvand.

Den øvrige revision af kommuneplanen har været af redaktionel karakter, herunder opdateringer og redigeringer af samtlige tekster, indskrivning af ny lovgivning mv.

Endelig har folketinget i juni måned 2017 vedtaget en ny planlov. Da den nye planlov trådte i kraft samtidig med at nærværende kommuneplan for Trekantområdet trådte i kraft har det ikke været muligt at indarbejde de nye ændringer. Planlovsændringer som har betydning for kommuneplaner og lokalplaner samt en beskrivelse af hvordan kommunerne fremadrettet håndterer de nye muligheder er beskrevet i afsnittet om "Forslag til ændring af planlov".

 

Haderslev Kommune er pr.1. januar 2016 blevet en del af Trekantområdet. Trekantområdet udgøres herefter af kommunerne Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Trekantområdet har et fælles plansamarbejde. Det indledende trin i plansamarbejdet var, at Haderslev Kommune i 2016 vedtog en planstrategi, hvori kommunen tilsluttede sig Trekantområdets fælles del i "Trekantområdets Planstrategi 2015 - Metropol på vej".

Planstrategi 2016 for Haderslev Kommune er byrådets plan for den fysiske og strategiske udvikling i Haderslev Kommune. Strategien har en vigtig rolle, da den fastlægger de nødvendige politiske prioriteringer for bl.a. kommunes fremtidige fysiske udvikling. En tydelig og skarp profil kan samtidig gøre det enklere for kommunen at navigere i forhold til påvirkninger udefra og i de samarbejder, som kommunen indgår i. Planstrategien skal sikre koblingen mellem de overordnede strategiske planer og den fysiske planlægning.

Hovedbudskabet i Planstrategi 2016 for Haderslev Kommune var, at Kommuneplan 2013-2025 skulle have en fuld kommuneplanrevision, for at Haderslev Kommune kunne træde fuldt ind Trekantsamarbejdet. Den fulde kommuneplanrevision omfatter omlæggelse af hovedstrukturen i kommuneplanen og en gennemgang af alle retningsliner. Udover de tre temaer i planstrategien for Trekantområdet skulle revisionen være omfattet af fem specifikke temaer for Haderslev, hvor der skulle ske fornyet fysisk planlægning:

  • Erhvervsudvikling
  • Levende byer
  • Attraktive landdistrikter
  • Sundhed og uddannelse
  • Klima, energi og ressourcer

For hvert tema er der i planstrategien beskrevet hvilke handlingsinitiativer som den fysiske planlægning skal understøtte. Disse handlingsinitiativer er der blevet taget stilling til i Kommuneplan 2017, og de er indarbejdet hvor de naturligt passer ind i kommuneplanens nye afsnit. Dels i forhold til nye arealudlæg, ændringer af udvalgte rammer til lokalplanlægning og dels således at der for de enkelte emner i hovedstrukturen er beskrevet hvilke arealudpegninger og projekter, der skal arbejdes med i den næste 4 årige planperiode, for at aktualisere byrådets vision. Du kan læse planstrategi 2016 her: Haderslev Planstrategi 2016.pdf (7 MB)

Byrådets version

Overliggeren for såvel planstrategiens som kommuneplanens lokalt orienterede indsatser er byrådets vision. I visionen er det aktive medborgerskab selve omdrejningspunktet for arbejdet med at skabe udvikling i kommunen.

"I Haderslev Kommune er det aktive medborgerskab grundlaget for innovation og udvikling. Den attraktive og varierede bosætning og de gode levesteder bygger på et fundament af bæredygtighed og sundhed. Her samarbejder borgere, erhvervsliv og uddannelser for at skabe og udvikle fremtidens muligheder. Kommunens stærke kvaliteter er i enhver sammenhæng synlige, tydelige og nemt tilgængelige".

Revision

det hurtige overblik af den konkrete revision i Kommuneplan 2017 her.