Overordnet byudvikling - Haderslev Kommune

Kort over overordnet byudvikling i Haderslev by

Kort over overordnet byudvikling i Vojens by

 

Byudviklingen i Haderslev Kommune består af større projekter som omtales nedenfor. Der er tale om byudviklingsprojekter der fx indebærer klimatilpasning, etablering af nye institutioner, omdannelse af institutioner og bearbejdning af kulturarv.

 

Byudviklingsprojekt for Haderslev midtby – ”Jomfrustien, levende byrum i Haderslev”
Et enigt byråd satte projektet om byudvikling og klimatilpasning omkring Jomfrustien i Haderslev i gang i november 2014. Baggrunden er, at de midler, der skal bruges på klimatilpasning, samtidig skal være med til at udvikle området positivt og skabe en god sammenhæng mellem Haderslev midt­by og Haderslev Havn.

Med udgangspunkt i en omfattende samskabelsesproces med byens interessenter blev der i foråret 2016 formuleret en vision for udviklingen af områderne omkring Jomfrustien.

Efterfølgende er der blevet afholdt en arkitektkonkurrence og udpeget et vinderforslag. Bærende elementer i vinderforslaget er flytning af busterminal, etablering af bypark og supercykelsti samt fortætning med mulighed for flere boliger, detailhandel og servicefunktioner.

I 2017 er der med baggrund i de tre præmierede forslag blevet udarbejdet en masterplan, der skal være fundamentet for de næste mange års udvikling af området.

Områdeafgrænsning af Jomfrusti-projektet

Klik på logoet for at se projektets hjemmeside, hvor du også kan finde masterplanen

Helhedsplan for Haderslev Vest
Byrådet har i Kommuneplan 2013 udtrykt ønske om at udvikle området Haderslev – Hammelev. Dette ønske om en langsigtet byudvikling videreføres i Kommuneplan 2017.

Områdets udvikling skal ske med afsæt i områdets kvaliteter og med fokus på attraktiv bosætning med adgang til lokale såvel som regionale arbejdspladser. Der vil derfor blive udarbejdet en "Helhedsplan for Haderslev Vest" som disponerer området i forhold til de funktioner området skal indeholde, herunder afdækker infrastrukturelle koblinger og sammenhænge i forhold til nye såvel som eksisterende byområder. Helhedsplanen vil tage afsæt i områdets landskab, natur og kulturhistoriske kvaliteter samt udnytte den særlige mulighed for sammenhæng mellem boligområder og rekreative bånd.

Der er tale om et meget stort område som vil kunne dække udviklingsbehovet i mange år frem. Det er derfor vigtigt at helhedsplanen giver den tilstrækkelige fleksibilitet og rum med henblik på imødekommelse af fremtidige behov. Omvendt skal helhedsplanen fastlægge de overordnede strukturer for områdets disponering, og angive de overordnede retningslinjer for den fremtidige udvikling i området, således at utilsigtede projektløsninger undgås.

Helhedsplanen vil geografisk behandle området mellem Haderslev bys vestlige afgrænsning (inkl. de nyere boligområder ved Ejsbøl), og E 45 / motorvejen, samt med nordvestlig afgrænsning omkring Moltrup landevej og sydvestlig afgrænsning ved Haderslev Dam. Se nedenstående kort:

Landskabsanalysen for området, som afdækker de naturgeografiske-, kulturgeografiske- samt rumlige og visuelle forhold, vil give et godt grundlag for stillingtagen til områdets mange kvaliteter og muligheder. Der er tale om et småbakket varieret landskab med mange hegn og kulturhistoriske spor, og som i udgangspunktet vil kunne skabe rammerne for nye spændende bomiljøer med kobling til erhvervsområderne ved motorvejen, og med let adgang til Ribevej og tilslutningsanlæggene til motorvejen ved Hammelev og Bramdrup. Ved kommuneplan 2009 blev der disponeret en nordvestlig omfartsvej fra Ribe Landevej til omkørselsvejen ved Christian X`s Vej, hvilken vil skulle indtænkes i helhedsplanen. Dette blev videreført i Kommuneplan 2013. Ligeledes vil helhedsplanen skulle angive løsningsforslag for adgangsforholdene fra Ribevej / Ribe Landevej til byudviklingsområderne langs sydsiden af vejen mellem Haderslev og Hammelev, aktualiseret af byrådets ønske om udlæg af boliger ved Fredsted. Se beskrivelse af arealudlæg ved Fredsted her på siden.

Indtænkning af grønne kiler med åbne områder, natur, oplevelsesmæssige aktiviteter og rekreative stiforbindelser vil være oplagt som et tilbud om et grønt friluftsliv, ligesom de rekreative udfoldelsesmuligheder som i forvejen befinder sig i området i kraft af golfbanen vil kunne yderligere indtænkes i planlægningen og alt sammen medvirke til at give området en særlig sundhedsprofil. Området vil ligeledes være oplagt at indrette med en grøn miljøprofil, eksempelvis ved indtænkning af klimastrategiske løsninger, herunder lokal afledning af regnvand, ligesom den grønne profil kan videretænkes ved indretning af forsøgsområder for energirigtigt byggeri.

Landskabsanalysen skal sammen med byggemodningsstrategien være med til i helhedsplanen at konkretisere de områder, der kan imødekomme borgernes ønsker til boligernes placering, størrelse, form, tæthed m.m.

Haderslev Havn
Området ved Haderslev Havn er fortsat under udvikling som ny bydel med både boliger, abejdspladser og forskellige service- og kulturtilbud.

Siden 2013 er der gennem omdannelse af havneområdet etableret VUC Syd`s undervisningsbygninger Lighthouse og Flow Factory. Samlet set er der nu adskillige hundrede arbejdspladser på de omdannede havnearealer.

Havnepromenaden og områdets infrastruktur bliver ligeledes fortsat udbygget. Senest ved en udvidelse af kapaciteten på Hertug Hans Broen i form af en ekstra bane til fodgængere og cyklister.

Med indvielsen af Nordens største Skaterpark "SkateCity" og udsmykning af siloen i 2014 - der også er indrettet til klatretårn - fremstår bydelen nu samlet som et levende og varieret område.

Haderslev Sygehus
Med baggrund i en ændret sygehusstruktur i Region Syddanmark, som Regionsrådet vedtog ved udgangen af 2007, måtte Haderslev Sygehus lukke for de sidste aktiviteter i 2014. Hovedbygningen har siden september 2015 og frem til februar 2017 huset asylansøgere.

Haderslev Kommune samarbejder med Freja Ejendomme, der ejer bygningskomplekset, om at finde nye anvendelsesmuligheder til bygningerne. I 2015 har der været afholdt en idékonkurrence om bygningernes fremtidige anvendelse. Spektret for fremtidige anvendelsesmuligheder spænder vidt, fx fra plejecenter til kongrescenter.

Området er i Haderslevs Kommuneplan 2013 omfattet af 3 rammer for lokalplanlægning, der fastsætter en anvendelse til henholdsvis offentlige formål, herunder sundhedsinstitutioner samt fastsætter anvendelse til blandede boligområder. Området er desuden omfattet af to gældende lokalplaner, som fastsætter anvendelsen til henholdsvis boliger og sundhedsinstitutioner. En mindre del af området er beliggende i landzone.

Det videre arbejde vil sigte mod at åbne for en bredere anvendelse af området som et blandet byområde, med afsæt i de særlige kvaliteter som beliggenheden giver. Grundlaget for dette skal etableres i kraft af et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017.

Der skal vurderes på mulighederne for en bæredygtig genanvendelse af den eksisterende bebyggelse og forhold som infrastruktur, natur- og miljø skal beskrives og reguleres ved udarbejdelse af en lokalplan. Herudover skal der vurderes på, om der kan etableres centerfunktioner i området.

Haderslev Sygehus

Haderslev - Sydbyen

Ny genbrugsplads ved Knavvej
Den nuværende genbrugsplads ved Fjordagerbakke skal erstattes med en moderne og fremtidssikret plads i udkanten af sydbyen ved Knavvej.

Følgende aktiviteter påtænkes på den nye plads:

  • Modtagelse af alle former for sorteret husholdningslignende affald (dog undtaget dagrenovation) fra private borgere og erhverv i Haderslev Kommune.
  • Forbehandling, fx neddeling og komprimering af voluminøse, lette fraktioner (træ, stort brændbart, pap, flamingo, mineraluld og haveaffald).
  • Kompostering af haveaffald.
  • Modtagelse og sortering af farligt affald og elektronikaffald.
  • Genbrugsbutik/genbrugsbyggemarked og værksteder.
  • Kontor og andre ikke miljøbelastende aktiviteter.

Bygningsmassen vil så vidt muligt blive placeret i den nordlige ende af pladsen. Komposteringsarealet placeres mod øst, så lugtgener minimeres mest muligt. Der skal tages hensyn til nærmeste naboer, så de generes mindst muligt. Dette kan ske ved plantebælter og/eller støjvolde.

De landskabelige værdier skal tildeles høj prioritet. Eksisterende større træer skal i videst muligt omfang søges bevaret. En beskyttet sø skal indgå i planerne for området. Der vil blive arbejdet med lokal nedsivning af regnvand (LAR).

Knavvej skal bruges som adgangsvej til genbrugspladsen. Den forventede trafikbelastning bliver 200.000 - 250.000 personbiler om året med et maksimalt dagligt antal på 1.200. Der vil årligt komme ca. 1.200 lastbiler på pladsen for afhentning af diverse materialer.

Der er iværksat en planlægning for pladsen, der bl.a. har til formål at ændre den eksisterende anvendelsesmulighed for arealet ved Knavvej fra et område til rekreative formål til område for tekniske anlæg. Der skal laves en ny lokalplan og et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017. Pladsen forventes at kunne blive ibrugtaget i 2019.

Ny skole ved Erlev Bjerge
Haderslev kommune har besluttet, at Sønder Otting Skole skal have en nybygget afdeling i Haderslev Syd, hvor skolens 0.-6. klasse får hjemme. Den nye afdeling skal ligge ved Erlev Bjerge og erstatte afdelingen ved Buegade.

Afdelingen bliver planlagt og projekteret så den er klar til fremtidens skole. Her skabes åbne og differentierede planløsninger som skal sikre fleksible og afvekslende undervisnings- og opholdsområder indendørs og masser af bevægelse udendørs. Samtidig kommer byggeriet til at indbyde til ro, undervisning og læring. I den nye skole vil pædagogikken være styrende for arkitekturen, men uden at give køb på den. Det er hensigten, at den nye skole skal skabe værdi udenfor skoletid, så den bliver et aktiv for hele området.

Der skal i 2017 etableres et plangrundlag i form af en ny lokalplan for området. Den nye afdeling forventes at kunne ibrugtages i 2020.

Haderslev - Nyt sundhedscenter
På Clausensvej 25 skal der etableres et nyt sundhedscenter. Sundhedscentret kommer til at rumme såvel gængse sundhedstilbud som tilbud med et særligt fokus på den mentale sundhed. Centret er et samarbejde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune og kommer derfor til at rumme tilbud fra kommunen og regionen. Sundhedscentret forventes at kunne blive taget i brug medio 2018..

Masterplaner for Vojens midtby og halområdet i Vojens
Med baggrund i visionen for udvikling af Vojens har det borgerdrevne Forum Vojens i 2016/17 udarbejdet en masterplan for Vojens midtby. Masterplanen er i 2017 blevet præsenteret for byrådet, der i denne sammenhæng besluttede at masterplanen bliver anvendt som grundlag for udvikling af bymidten. Formålet med planen er at sikre en målrettet og kontinuerlig omdannelse af bymidten. Med udgangspunkt i en erkendelse af, at det ikke længere vil være muligt at genskabe et aktivt handelsmiljø for udvalgsvarer i byens historiske bymidte langs dele af Vestergade, søges der skabt nye byrum, som kan understøtte, at hele byen på sigt får udviklet en ny identitet – og dermed kan forblive en attraktiv bosætningsby. Bymidten skal derfor forandres fra handels bymidte til rekreativ bymidte. Udviklingsplan for Vojens - VisionVojens 2015.pdf

Områdeafgrænsning - Masterplan for Vojens midtby

Byrådet vil når masterplanen foreligger, tage stilling til i hvilket omfang denne plans anbefalinger skal inddrages i efterfølgende revisioner af planstrategien og kommuneplanen.

Forum Vojens har ligeledes i 2016 udarbejdet en helhedsplan for udvikling af halområdet i Vojens. Helhedsplanen følger op på den del af visionen, der handler om, at Vojens bliver en sports- og fritidsby, og hvor det overordnede mål er at skabe synergi mellem idræt, fritid og skole. Haderslev Kommune vil udarbejde en masterplan for området, og i denne sammenhæng tage stilling hvilke dele af helhedsplanen, der kan indgå heri.

Se mere om Forum Vojens og deres planer og projekter på deres hjemmeside.

Byrådet vil inden for planperioden udarbejde en helhedsplan for Haderslev Vest, herunder en konsekvensvurdering af infrastrukturens omkostninger.

Landskabsanalysen skal sammen med byggemodningsstrategien være med til i helhedsplanen at konkretisere de områder, der kan imødekomme borgernes ønsker til boligernes placering, størrelse, form, tæthed m.m.