Lavbundsarealer

Mål

Lavbundsarealer og lavbundsarealer, der genoprettes til vådområder, skal medvirke til at forøge naturværdierne i det åbne land, begrænse udvaskningen af næringsstoffer til vandløb, søer og fjorde, og afbøde virkningerne af ændrede klimaforhold.

 

Redegørelse til mål

Staten har fastsat mål for genoprettelse af vådområder i Vandmiljøplanerne I, II og III, og kommuneplanerne indeholder derfor udpegninger af lavtliggende områder, der kan genoprettes til vådområder.

Derudover har staten og kommunerne i 2009 indgået aftale om gennemførelse af en ny vådområdeindsats som led i opfyldelse af EU´s vandrammedirektiv. Aftalen omfatter, at kommunerne skal skabe 10.000 ha kvælstofvådområder og 1.500 ha fosforvådområder i perioden 2010-2015. I perioden 2015-2021 skal der skabes yderligere 8.800 ha kvælstofvådområder og 900 ha fosforvådområder.