3.1.3 Husdyrbrug

  • Ved etablering, udvidelse eller omlægning af en husdyrproduktion skal natur- og miljøpåvirkningerne være forenelige med kommuneplanens mål og retningslinjer, og der skal tages hensyn til naboerne.
  • Ved etablering af nyt byggeri, udvidelse eller omlægning skal der tages landskabelige og arkitektoniske hensyn.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastlægger et generelt beskyttelsesniveau for overfladevand, grundvand og natur, som kommunerne skal følge, når der gives tilladelse til etablering og udvidelse mv. af husdyrbrug. Derudover vil kommunerne i Trekantområdet i forbindelse med konkret stillingtagen til miljøgodkendelser tage hensyn til de natur- og vandområder, der er særligt sårbare over for næringsstofpåvirkning fra landbruget. Det gælder f.eks. naturområder, der er særligt sårbare over for øget påvirkning med luftbåret kvælstof, se retningslinje om særligt værdifulde naturområder (3.4.2). Desuden er der mulighed for i særlige tilfælde at skærpe det generelle beskyttelsesniveau for overfladevand og grundvand, hvis det konkret vurderes, at miljømålene jf. vandrammedirektivet ikke kan sikres eller nås.

Strukturudviklingen i landbruget med stadig større driftsanlæg vil betyde store foran- dringer for den fysiske udformning af landbrugsbyggeriet. Derfor er der god grund til at tænke i både arkitektur og placering i landskabet, når fremtidens landbrugsbyggeri skal placeres, herunder overvejelser om udarbejdelse af landskabsanalyser og visualiseringer. Det er for at godtgøre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af land- skabsbilledet, herunder kulturmiljøer, kystområder, natur- og skovområder, geologiske og rekreative interesser mv.

Ved fremtidige udvidelser og omlægninger af husdyrbrug i næromgivelserne til byerne, er det desuden vigtigt at have fokus på interessekonflikten mellem henholdsvis byernes og landbrugets udvikling.

Derfor vil kommunerne i Trekantområdet lægge vægt på at have en åben dialog med landmanden, som evt. ønsker at udvide eller omlægge i forhold til produktionens størrelse, udviklings-
mulighederne for virksomheden, anlæggets afskrivningstid, alternative placeringsmuligheder, tidshorisonten for inddragelse af området til byudvikling, arronderingsforhold m.m.