2.1.2 Grønne og aktive byer - Haderslev Kommune

Damparken, Haderslev

 

  • I forbindelse med byomdannelse og byudvidelse skal detailplanlægningen for grønne og aktive byrum ske ud fra en række principper, se redegørelse.

Ved planlægning af byomdannelse og byudvidelse - dvs. nye bolig- og erhvervsområder, nye områder til offentlige og rekreative formål samt omdannelse af eksisterende byområder - skal følgende principper varetages:

  • Byrummene skal variere i indhold og funktioner. De skal udformes og tilpasses stedet og den kontekst, som de indgår i. Byrummene skal indrettes attraktivt med opholdsmulighed i sol og læ og være kendetegnet af gode materialer og god vedligeholdelse, så de virker indbydende og opfordrer til ophold.
  • Adgangsmuligheder bør også omfatte tilgængelighed for borgere med handicap.
  • Parker og grønne områder skal i videst mulig omfang bevares.
  • Værdifulde træer og beplantninger skal som udgangspunkt bevares og beskyttes, og kan kun fjernes på baggrund af en konkret vurdering – dette gælder også ved ændring i eksisterende vejføringer.
  • Bevoksning og store træer, særlige kig/udsigtskiler og grønne oplevelser, der gør det attraktivt at færdes i byrummene, parker og grønne arealer, skal bevares og udvikles.
  • Grønne klimaløsninger/-tilpasninger, fx lokal afledning af regnvand - LAR, skal så vidt muligt tænkes ind i renoveringer/anlægsprojekter på en måde så de hæver oplevelseskvaliteten i byrummet.
  • I byranden skal muligheden for at forbinde by og land med blå og grønne kiler så vidt muligt indtænkes. Der skal samtidig tages stilling til det landskab, som byranden orienterer sig til.

Udarbejde en grøn-blå temaplan og en strategi for grønne og aktive byrum i Haderslev, Vojens og Gram.

Med temaplanen vil vi skabe nogle forvaltningsrammer for landskabet i byen, der beskytter de grønne strækninger og pletter, og som samtidig giver flere muligheder for at benytte grønne strækninger og pletter til ny udvikling inden for især friluftsliv, turisme og bosætning. Vi vil på baggrund af den grøn-blå planstruktur udarbejde nye retningslinjer for landskabet i og om byen.

Strategien skal fokusere på styrkelse af biodiversitet, sundhedsfremme og klimatilpasning i byerne for herigennem at understøtte borgernes ønsker om en grønnere og mere aktiv by, som det fx kommer til udtryk i de af Forum Vojens og Vision Gram udarbejdede planer for udvikling af midtbyerne. Mål og principper skal danne grundlag for nye retningslinjer for grønne og aktive byrum.