5.4.1 Billund Lufthavn

Billund Lufthavns eksisterende og planlagte områder kan ses på kortbilag 12. Forhold, der skal iagttages i by og på land som følge af Billund Lufthavn.

 • Inden for en afstand af 13 km fra Billund Lufthavn bør der af hensyn til flyvesikkerheden
  ikke etableres anlæg, som tiltrækker fugle, således at der er risiko for, at fuglene
  overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, og eventuelle yngle- og rastepladser.
  (Billund Lufthavn skal altid høres).
 • Der skal ske en høring og indgås en dialog med Billund Lufthavn og Trafik- og Bygge-styrelsen ved etablering af søer, regnvandsbassiner og lignende inden for følgende opmærksomhedszone:

3 km langs med startbanen.
6 km for enden af startbanen.

 • De hindringsfrie planer for Billund Lufthavn skal respekteres.
 • Højt byggeri, som ligger under de hindringsfrie planer, skal i høring hos Billund Lufthavn og i visse tilfælde ved Trafik- og Byggestyrelsen med henblik på dialog om eventuel belysning og lignende på bygningen, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes.
 • Belysning på bygninger, veje og stier udføres, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes.
 • Lufthavnens planteliste skal indarbejdes i lokalplaner, jf. rammebestemmelserne.

Billund Lufthavn er landets næststørste lufthavn med velfungerende rute-, charter- og godstrafikforbindelser til verdens storbyregioner og feriedestinationer.

Lufthavnen er centralt beliggende i Vestdanmark og betjener hele Jylland, Fyn og dele af Nordtyskland.

Lufthavnens arealbehov skal sikres i takt med den nødvendige udbygning, ligesom luft- havnens trafikale forbindelser fortsat skal søges udbygget med direkte adgang til landets motorvejsnet og de overordnede veje i det jysk-fynske område.

Af hensyn til flyvesikkerheden må der inden for en afstand på 13 km fra Billund Lufthavn ikke etableres anlæg, der kan tiltrække fugle. Den nærmere arealanvendelse fastlægges gennem Billund og Vejle kommuners lokalplanlægning.

Opmærksomhed henledes på de lovgivningsmæssige bestemmelser om luftfartsafmærkninger af vindmøller, benyttelse af laserlys til udendørs formål og flyvning med balloner og droner (ubemandede luftfartøjer).

Højdegrænseplaner i Billund Lufthavn - diverse oplysninger
Beskrivelsen her knytter sig til opførelse af bygninger, master, ledninger, anlægsarbejde og dertil hørende kraner og lignende samt beplantning og andre luftfartshindringer på de nære arealer ved Billund Lufthavn, dvs. selve lufthavnsområdet, Billund by og nærliggende landområder.

Ved enderne og langs siderne af start/landingsbanen er der etableret hindringsfrie planer (højdegrænseplaner), som i nødvendigt omfang er tinglyst med servitut om største tilladelige højde.

Højden varierer efter, hvor tæt man er på lufthavnen, herunder hvor tæt man er på indflyvningslinjerne til lufthavnen.

Langs siderne af banen vil højdebegrænsningen stige med afstanden fra lufthavnen op til en højde på 45 m over terræn ud til en afstand af ca. 4 km fra lufthavnen. Herfra stiger hindringsplanerne yderligere via en konisk flade til 145 m over terræn.

Lignende stigning vil ske omkring indflyvningslinjerne til lufthavnen blot med en betydelig mindre stigegradient, hvoraf følger at højdebegrænsningerne vil være mest restriktive på og omkring indflyvningslinjerne øst og vest for banen.

Billund Lufthavn og Trafik- og Byggestyrelsen holder i et samarbejde med Billund Kommune øje med, at de hindringsfrie planer ikke gennembrydes.

For de arealer, hvor luftfartshindringer i henhold til de hindringsfrie planer højst må være indtil 25 m over terræn, sikres indflyvningen ved pålæg af servitut mod etablering af luftfartshindringer, der overskrider de højder, der er angivet på de hindringsfrie planer.

For de arealer, hvor luftfartshindringer i henhold til de hindringsfrie planer må være 25 m eller mere over terræn, skal ethvert projekt, der vil medføre luftfartshindringer over den grænse, forelægges for Trafik- og Byggestyrelsen.

Pligten hertil skal respekteres af alle indehavere af rettigheder over det pågældende areal, uanset hvornår retten er stiftet. Pligten tinglyses på ejendommen efter anmodning fra Trafik- og Byggestyrelsen, der sender en genpart af anmodningen til ejeren.

Flyvepladser og mindre landingspladser
Arealer udpeget til Kolding Lufthavn og Haderslev Flyveplads ved Skovbølling kan ses i den lokale del af henholdsvis Kolding og Haderslev kommuners kommuneplaner.

Mindre landingspladser o.lign. fremgår af den enkelte kommunes lokale del.

Opmærksomheden henledes på følgende bestemmelser for luftfart:

 • På flere matrikelnumre i lufthavnens nærhed (herunder i fuglekvarteret i Billund) er der tinglyst servitut om største tilladelige højde.
 • Hindringsfrie planer generelt.
 • BL 3-1 Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser.
 • BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser.
 • BL 3-10 Bestemmelser om Luftfartshindringer (herunder BL 3-10A om ændring af BL 3-10).
 • BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller med tilhørende Vejledning.

Opmærksomheden henledes på baggrundsmateriale vedrørende fuglekollisioner:

 • BL 3-16, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfarttøjer og fugle/pattedyr.
 • Vejledning til flyvepladser vedr. anlæg med risiko for tiltrækning af fugle nær flyvepladser.
 • Rapport vedr. vådområder, flyvepladser og risiko for bird strikes.

Opmærksomheden henledes på baggrundsmateriale vedrørende brug af udendørs laserlys og flyvning med balloner og droner:

 • BL 3-41 Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål.
 • BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner (herunder BL 7-9A om ændring af BL 7-9).
 • BL 9-4 Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.