4.3.4 Sommerhusområder

Statisk kort
Statisk kort
  • Eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.
  • Nye sommerhusområder må ikke udlægges i kystnærhedszonen. Retningslinjen kan kun fraviges i forbindelse med nye landsplandirektiver for sommerhusområder i kystnærhedszonen.
  • Uden for kystnærhedszonen kan der etableres nye sommerhusområder i umiddelbar tilknytning til eksisterende bysamfund eller væsentlige ferie- og fritidsformål. Ved planlægning skal områdets natur-, miljø- og landskabsværdier sikres.
    De eksisterende sommerhusområder og udlagte arealer til nye sommerhusområder ses på ovenstående kort samt kortbilag 10.

Ifølge planloven må der ikke udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Dette betyder også, at der principielt ikke kan ske udvidelse af eksisterende sommerhusområder. Der er dog mulighed for at foretage mindre justeringer af sommerhusområdernes grænser, hvor der er en særlig begrundelse, og det i øvrigt er uproblematisk i forhold til de overordnede landskabs- og naturinteresser og offentlighedens adgang til kysten.

Egentlige nyudlæg af sommerhusområder må kun finde sted i indlandsområder, hvor det kan understøtte eksisterende bysamfund og større ferie og fritidsanlæg. Sommerhusområderne skal derfor udlægges i tæt fysisk tilknytning til mindre bysamfund eller væsentlige anlæg for ferie- og fritidsformål. En sådan sammenhæng vil gavne såvel det stedlige bysamfund/fritidsanlæg som sommerhusbebyggelsen.

For i særlig grad at tilgodese landdistrikterne skal nye sommerhusområder som udgangspunkt ikke placeres i tilknytning til områdets større byer. Nye sommerhusområder må ikke blive dominerende i forhold til lokalsamfundet, og det skal der derfor tages hensyn til ved beslutning om sommerhusområdets størrelse og beliggenhed.

Nye sommerhusområder skal som hovedregel ikke udlægges i naturområder eller i værdifulde landskabsområder, men gerne i nær tilknytning til attraktive landskabsområder.

Kelstrup Sommerhusområde

Gennem ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005” kan der etableres nye sommerhuse ved Kelstrup Strand her: pdf Landsplandirektiv 2005.pdf (3.8 MB)

Området ved Kelstrup Strand er i det væsentlige omfattet af kommuneplanrammer. Det resterende område er delt i 2 delområder, hvoraf det ene ikke kan bebygges jf. landsplandirektivet.

pdf

Område ved Kelstrup strand, hvor der er mulighed for at udvide sommerhusområdet.

Lokalplaner for de enkelte områder skal respektere retningslinjerne i direktivet.

Fortsat udvikle indsatsen på turismeområdet, herunder i Destination LEGOLAND Billund Resort, Destination Lillebælt og Destination Sønderjylland.

Samarbejde om konferenceturisme for de helt store konferencer.

Deltage i projekter om maritime oplevelser i og omkring Lillebæltområdet og skabe og støtte rammer, der styrker vandre- og cykelturisme.

Med afsæt i Destination Lillebælt vil kommunerne afdække potentialer i områdets strande og de faciliteter, der kan være med til at løfte kyst- og strandturisme.