5.7.1.1 Olie- og naturgasledninger - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort
  • Ledningsejeren skal høres i forbindelse med lokalplanforslag, der åbner mulighed for ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer inden for 200 meter fra transmissionsledningen fra Vamdrup til Frøslev.
  • Servitutter med servitutbælte, sikkerhedszone og lignende skal respekteres.

Energinet.dk ejer transmissionsledningen, og DONG Energy ejer de øvrige naturgasledninger i området.

Ud over det eksisterende naturgasanlæg er der ikke aktuelle planer om nye naturgasledninger eller -anlæg.

Der kan foretages udbygning af det eksisterende naturgasnet til naturgasforsyning af nye bolig- og erhvervsområder. Såfremt dette vil medføre behov for nye overordnede ledningsanlæg, skal der foretages særskilt planlægning herfor.

Ved eventuelle større anlæg med overordnet ledningsanlæg, eksempelvis ved udnyttelse af biogas, skal der foretages særskilt planlægning herfor.

NEPS - North European Pipeline System - er et 650 kilometer langt rør- og tanksystem, der løber fra Frederikshavn til Nordtyskland. NEPS er skabt til sikker opbevaring og transport af brændstof.
Forsvarets olieledning (NEPS), der løber gennem Jylland har forbindelse til havne og flyvestationer. Ud over de 650 kilometer rør består systemet af en lang række større og mindre tankanlæg til opbevaring af dieselolie og flybrændstof. NEPS er Danmarks ældste olierørledningssystem, og anlægget blev etableret i 1955 som et led i NATOs forsyningsstrategi. Se omtale her: pdfForsvarets Olieledning.pdf (1.2 MB)
Se også afsnittet om forsvarets anlæg.