5.1.3 Stier

Statisk kort
Statisk kort
  • I forbindelse med nye bebyggelser skal der sikres gode stiforbindelser til skole og grønne områder samt mod centrale bydele.
  • Nye byområder skal sikres god trafikal sammenhæng med den eksisterende by. Dette skal så vidt muligt ske ad det lokale vej- og stinet.

Gang- og cykelstier skal være med til at sikre gående og cyklister en høj trafiksikkerhed, god fremkommelighed, og bidrage til at sikre en god trafikal sammenhæng i nye og eksisterende byområder. Et sammenhængende stinet skal rettes mod skoleveje, boligtrafik, arbejdstrafik og rekreative mål.

Se afsnit 4.4.2 Rekreative stier og friluftsområder

Haderslev Kommune arbejder løbene med at forbedre cyklisternes forhold, ved bl.a. at anlægge nye cykelstier.

Eksempler på cykelstiprojekter i 2016:

  • Cykelsti imellem Vedsted og Over Jerstal.
    Stien er med til at sikre at skolebørn fra Vedsted kan cykle sikkert ind til skolen i Over
    Jerstal, og borgere fra Over Jerstal kan cykle til det rekreative område ved Vedsted sø.
  • Cykelsti imellem Starup og Øsby.
    Ruten er med til at forbinde Haderslev by med Aarøsund og Aarø, hvilket bidrager til at gøre cykelturisme mere attraktivt.

Sammenhængende og sikre stisystemer indgår i Forum Vojens`s rapport ”VisionVojens” fra 2015 som et fokusområde. Her peges på, at stisystemet i Vojens skal videreudvikles med fokus på at skabe flere passager over banen.