2.4.2 Bymidter

Statisk kort
Statisk kort
  • Der kan i afgrænsede bymidter i hovedbyer, centerbyer og i enkelte lokalbyer lokalplanlægges for butikker. Butiksstørrelserne skal følge planlovens generelle bestemmelser afhængig af butikstype. I Fredericia, Kolding og Vejle kan der planlægges for 3 udvalgsvarebutikker over 2.000 m² placeret i bymidten. Rammer for nybyggeri og maksimale butiksstørrelser fremgår af skemaet for bymidter i redegørelsen.

De afgrænsede bymidter er angivet på ovenstående kort samt kortbilag 2.

Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten). Her kan der planlægges for butikker til dagligvarer på op til 3.500 m² og til udvalgsvarer på op til 2.000 m². I Trekantområdet er der afgrænsede bymidter i hovedbyerne, centerbyerne og enkelte lokalbyer.

Ændring af bymidteafgrænsningen skal som udgangspunkt følge de regler for den statistiske metode, som er fastsat af Miljøministeriet. Reglerne omfatter også adgangen til at fravige metoden på baggrund af et dokumenteret behov for yderligere detailhandelsområder. Der henvises til kommunernes lokale del af kommuneplanen vedrørende redegørelse for udvidelsen af bymidteafgrænsningen.

For at kunne tilbyde et varieret udbud af store udvalgsvarebutikker og nye butikskoncepter med store udstillingslokaler vil Fredericia, Kolding og Vejle udnytte den mulighed, som byer på mere end 40.000 indbyggere har, til at planlægge for 3 butikker til udvalgsvarer på mere end 2.000 m² i den næste 4- årige periode. Butikkerne skal placeres i bymidten. I den lokale del af kommuneplanen er der redegjort for betydningen af de store butikker for bymiljøet, og hvordan der sikres tilgængelighed og parkeringsmuligheder.

Inden for bymidteafgrænsningen i byerne i Trekantområdet er der fastsat følgende ramme for detailhandel (inklusiv dagligvarer):

 

Bymidten i Haderslev
Detailhandelen i Haderslev (historiske) bymidte er koncentreret i Storegade, Bispegade, Apotekergade og Gravene. Her ligger det brede og dybe udvalg af især beklædningsbutikker og andre former for udvalgsvarebutikker. Området omkring Nørregade er i højere grad præget af restauranter, caféer og andre kundeorienterede servicefunktioner. Der er således tale om en form for arbejdsdeling mellem Storegade og Nørregade.

Haderslev bymidte har, trods konkurrence fra Kolding, en vis betydning i oplandet. Det vurderes at bymidten har et opland, der stort set dækker hele kommunen samt mindre dele af Kolding og Tønder kommuner.

I detailhandelsanalysen fra 2016 indgår en række anbefalinger for hvordan midtbyens interessenter, herunder Haderslev Kommune, kan samarbejde om at styrke bymidten. Eksempler herpå er:

  • Fokusere på den centrale del af Haderslev bymidte som det primære udgangspunkt for en fremtidig udbygning med oplevelsesbaserede udvalgsvarer og leisure.
  • Understøtte forskelligheden mellem den centrale, historiske bymidte og storbutiksområdet i bymidten ved f.eks. at sikre, at der alene etableres større butikker i den østlige del af bymidten.
  • Tiltrække flere stærke butikskoncepter til bymidten.
  • Understøtte et bymiljø i den centrale bymidte med investeringer, der sikrer et vedkommende byrum, der inviterer til ophold.

Flere muligheder kan ses her: pdf Haderslev Detailhandelsanalyse 2016.pdf (3.2 MB)

Bruttoetagearealet for dagligvarebutikker er i detailhandelsanalysen fra 2016 blevet opgjort til ca. 23.100 m2. Bruttoetagearealet er blevet forøget minimalt i perioden fra 2013 til udgangen af 2016. Med Kommuneplan 2017 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til dagligvarer fastlagt på 4.000 m2, hvilket er en forøgelse på 500 m2 i forhold til Kommuneplan 2013.

Bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker er i detailhandelsanalysen blevet opgjort til ca. 26.900 m2. Hertil kommer ca. 6500 m2 for særlig pladskrævende butikker. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2013 til udgangen af 2016. Med Kommuneplan 2017 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til udvalgsvarer fastholdt på 10.000 m2.

Områderne kan ses på ovenstående kort.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte områder her: pdf Detailhandel nybyggeri og omdannelse.2017.pdf

Bymidten i Vojens
Detailhandelen i Vojens bymidte er spredt geografisk over Østergade, Vestergade samt Rådhuscentret. I forhold til byens størrelse har Vojens bymidte et relativt stort udbud.

Bymidten er det væsentligste udbudspunkt for forbrugerne i Vojens – specielt for indkøb af dagligvarer.

Bruttoetagearealet for dagligvarer er i detailhandelsanalysen fra 2016 opgjort til ca. 8.100 m2. Med Kommuneplan 2017 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til dagligvarer fastholdt på 2.000 m2.

Bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker er i detailhandelsanalysen opgjort til ca. 3.200 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2013 til udgangen af 2016. Med Kommuneplan 2017 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til udvalgsvarer fastholdt på 4.000 m2.

De nuværende bymidter i Vojens by opretholdes i form af Rådhuscentret og Vestergadecentret. Områderne kan ses på ovenstående kort.

Byrådet har i 2015 vedtaget et kommuneplantillæg og en lokalplan for Rådhuscentret, som har til formål at fastlægge de fremtidige muligheder for udvikling af handelen og samtidig forbedre kvalitet og sammenhæng i centrets byrum til fordel for såvel erhverv som brugere af Rådhuscentret. Haderslev Kommune samarbejder med Forum Vojens i især 2016 og 2017 om at højne kvaliteten i centrets byrum.

Et område umiddelbar syd for Rådhuscentret beliggende mellem Billundvej og Over Jerstalvej fastholdes som perspektivareal. Formålet er at sikre en langsigtet mulighed for at styrke detailhandelen i Vojens ved at sikre muligheden for at anvende området til kontor- og butiksformål. Perspektivarealer kan ikke betragtes som nyudlagte arealer i kommuneplanen.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte områder her: pdf Detailhandel nybyggeri og omdannelse.2017.pdf

Bymidten i Gram
Detailhandelen i Gram bymidte er koncentreret omkring de to rundkørsler ved Torvet, Kongevej, starten af Østergade og Slotsvej. På den tidligere rådhusgrund i bymidten kan der etableres detailhandel. Dette vil styrke detailhandelen i Gram og understøtte udbuddet af butikker i byen. Samtidig er der mulighed for, at flere kunder fra det lokale opland vil komme til at handle i Gram.

Detailhandelsanalysen fra 2016 anfører at det er væsentligt, at de to nuværende store dagligvarebutikker i byen opretholdes. Gram Slots udviklingsplaner vil skabe en større turiststrøm i byen. For at detailhandelen i størst mulig omfang skal få gavn af dette, er det væsentligt, at der etableres moderne overnatningsmuligheder i byen.

Bruttoetagearealet for dagligvarer er i detailhandelsanalysen blevet opgjort til ca. 2.100 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2013 til udgangen af 2016. Med Kommuneplan 2017 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til dagligvarer fastholdt på 2.000 m2.

Bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker er i detailhandelsanalysen blevet opgjort til ca. 2.000 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2013 til udgangen af 2016. Med Kommuneplan 2017 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til udvalgsvarer fastholdt på 1.000 m2.

Områderne kan ses på ovenstående kort.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte områder her: pdf Detailhandel nybyggeri og omdannelse.2017.pdf