Forebyggelse af klimaændringer

Mål

Trekantområdet skal fortsat bidrage ambitiøst til, at de nationale klima- og energimål kan nås.

Der skal arbejdes for at reducere og optimere energiforbruget, samt øge produktionen af vedvarende energi.

Der skal gives plads til innovative teknologiske løsninger, og de eksisterende rammer skal udfordres.

 

Redegørelse til mål

Både internationalt, på EU-plan og nationalt er Danmark forpligtet af en række målsætninger om at øge andelen af vedvarende energi og om at reducere energiforbruget og udledningen af CO2.

Der er behov for en gennemgribende omstilling af energisektoren, og kommunerne spiller en vigtig rolle i arbejdet med at forebygge klimaændringerne og bidrage til at opfylde klimaaftalernes mål. Det er nødvendigt at lade klimahensynet få høj prioritet og benytte lovgivningens muligheder, når der planlægges og når der stilles krav. Nye innovative teknologiske løsninger vil også spille en rolle.

Kommunerne skal planlægge for varmeforsyningen, hvor en effektiv energiproduktion kan være med til at reducere CO2-udslippet.

Regeringens energi- og klimapolitiske mål – og resultaterne af Energiaftalen i 2020
I 2012 vedtog et flertal i folketinget en energipolitisk aftale for perioden 2012 -2020. Målet er, at Energiaftalen skal bidrage til at fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst og skal samtidig bidrage til opfyldelsen af Danmarks forpligtigelser i forhold til EU’s energi- og klimamål.

Kilde: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2012.


I V-regeringens klimapolitiske redegørelse fra 2016 fokuseres der på, at Danmark skal indfri sine internationale forpligtelser, og den langsigtede målsætning er fortsat, at Danmark i 2050 skal være uafhængige af fossile brændsler.

Produktion af vedvarende energi i Trekantområdet
Den vedvarende energiforsyning i Trekantområdet er baseret på en række forskellige vedvarende energikilder, herunder biomasse (flis, halm og træpiller), biogas, vind- og solenergi (solfangere og solceller) og jordvarme.

Den samlede produktion af vindenergi i Trekantområdet er 578.434 MWh. Alene produktionen af vindenergi svarer til det årlige elforbrug for ca. 116.000 husstande, som udgør omkring 60% af husstandene i Trekantområdet (pr. 1.1.2016).

Kommunerne i Trekantområdet arbejder for at øge produktionen af vedvarende energi. Udover etablering af nye forsyningsanlæg sker det ved at ombygge og udbygge eksisterende anlæg, så vedvarende energikilder kan tage over for fossile brændsler. F.eks. bliver Skærbækværket, der i dag fyrer med naturgas ombygget til primært at fyre med træflis pr. 1. januar 2018.

Desuden arbejder kommunerne i Trekantområdet med at reducere og optimere energiforbruget bl.a. gennem anvendelse af varmepumper og udnyttelse overskudsvarme fra virksomheder.

Større forsyningsanlæg baseret på vedvarende energikilder ses på kortbilag 13.

Strategisk energiplanlægning (SEP) og Haderslev
Den strategiske energiplanlægning for Sønderjylland, SEP Sønderjylland, er energisamarbejdet mellem Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev Kommuner. Formålet med kommunal strategisk energiplanlægning er at fremme omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. SEP er langsigtet planlægning. Samarbejdet er startet i 2016 og forventes at resultere i et solidt beslutningsgrundlag for planlægningen af den fremtidige energistruktur i Sønderjylland.

SEP omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning inden for kommunernes geografiske område. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil udarbejde strategiske energiplaner. I den første fase vil transportsektoren kun blive inddraget i mindre grad.

SEP skal tilvejebringe et grundlag for kommunernes prioritering af deres indsats de kommende år. SEP fokuserer på strategiske valg og større indsatser, og samarbejde mellem myndigheder og aktører er en helt nødvendig forudsætning. Det er endvidere vigtigt, at kommunerne samarbejder på tværs af kommunegrænserne for at undgå, at der kommer suboptimale energiløsninger.

Målet med en strategisk energiplan for Sønderjylland:

 • En fælles strategisk energiplan for de 4 sønderjyske kommuner skal være det overordnede strategiske værktøj, der giver grundlaget for en politisk stillingtagen til en koordineret og (samfunds)økonomisk hensigtsmæssig grøn omstilling af energisystemet i Sønderjylland. Det er planen at udarbejde en fælles digital database, hvor energisystemet kan vises og modelleres på GIS-kort.


Delmål:

 • Strategien skal være med til at sikre en fleksibel, sikker og billig energiforsyning på kort og lang sigt - henholdsvis 5-10 og 20 år. Herunder at belyse fordelene ved et fælles transmissionsnet.
 • Inddrage Flensburg i arbejdet for at undersøge forsyningsmuligheden over grænsen.
 • Strategien skal skabe et fælles afsæt for en dialog med Energistyrelsen og Energinet.dk i forhold til de sønderjyske rammebetingelser samt udarbejdelsen af de respektive varmeplaner.
 • I strategien indgår en overordnet følsomhedsanalyse der belyser, hvilken betydning en ændret afgiftsstruktur kan have for omstillingen af energisystemet.
 • Kommunerne oparbejder et fælles kompetencecenter på energiplanlægningsområdet. KL forventer, at det bliver pålagt kommunerne at lave strategisk energiplanlægning i de naturlige energioplande.

Energialliance Trekanten
Energialliancen Trekanten er et eksisterende samarbejde mellem Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart Kommuner og bygger på konkrete projekter og tiltag samtidig med at deres strategiske energiplanlægning løbende opdateres. De øvrige kommuner i Trekantområder: Billund, Vejen og Haderslev inviteres nu med i dette samarbejde. Haderslev Kommune vil tilstræbe at indlede et samarbejde med de øvrige Trekantkommuner om konkrete energitiltag i respekt for samarbejdet med de sønderjyske kommuner.

Energipolitik
Indsatsområderne i Haderslev Kommunes energipolitik fra 2013 er

 • Energioptimering i kommunale bygninger.
 • Kommunens indsats ved energioptimering af privatboliger og erhvervsbyggeri.
 • Energi i forbindelse med nybyggeri i Haderslev Kommune.
  pdf Haderslev Energipolitik 2013.pdf (628 KB)

Varme- og energiplan
Haderslev Kommune fik i 2014 udarbejdet en varme og energiplan pdf Haderslev varme- og energiplan_2014.pdf (5.5 MB). Planen giver et overblik over den eksisterende varmeforsyning i kommunen og belyser hvordan varmeforsyningen på sigt kan udvikle sig til at blive mere uafhængig af fossile brændsler. Fastlæggelse af forsyningsområder til fjernvarmeforsyning, naturgasforsyning og individuel opvarmning sker i kommunens varmeplan.

Med varme- og energiplanen ønsker Haderslev Kommune at understøtte regeringens energi- og klimapolitiske mål (se målene ovenfor under afsnittet "Redegørelse til mål"). Inden for varmeforsyningsområdet betyder det, at Haderslev Kommune lokalt ønsker at fremme udbygningen af fjernvarmeområder, der hvor det er en samfundsøkonomisk og brugerøkonomisk fordel. Haderslev Kommune ønsker også at fremme en udvikling, hvor borgere og erhvervslivet frivilligt omstiller til fjernvarmen. Det er endvidere Haderslev Kommunes ønske at fremme en udvikling, hvor opvarmningen i områder udenfor kollektiv forsyning frivilligt omstilles til VE.

VE-anlæg
Sideløbende med varme- og energiplanlægningen har Vojens Fjernvarme i 2012 og 2015 anlagt et solvarmeanlæg på i alt 70.500 m2, Gram Fjernvarme har anlagt i alt 44.800 m2 solfangere i 2009 og 2015, Sønderjysk Biogas ved Bevtoft har etableret et anlæg, der kan modtage 600.000 tons biomasse årligt, og der planlægges pt. for en vindmøllepark ved Kastrup Enge på i alt 78 MW. Læs mere om planlægning for vindmøller i Haderslev Kommune her.

pdfVojens Fjernvarme

Se placeringen af energiforsyningsværker her.

Udarbejde en Klimastrategi for Haderslev Kommune med formålet om aktiv fælles forebyggelse og stillingtagen til klimaudfordringerne.

Planlægge langsigtet for vores energisystem i SEP samarbejdet (Strategisk Energiplanlægning) med de sønderjyske kommuner.

Fremme etablering af biogasanlæg i Trekantområdet.

Arbejde for, at der sker en bedre udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder.

Fortsætte arbejdet for at der sker energieffektivisering i den offentlige såvel som i den private bygningsmasse.

Igangsætte og gennemføre energiprojekter sammen med borgerne med henblik på forsyning og effektivisering i hele boligområder og landsbyer.