2.5.2 Byudvikling og grundvand

  • Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger skal så vidt muligt friholdes for udlæg af nye arealer til erhvervsformål eller nye anlæg, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Ligeledes må arealanvendelsen i eksisterende kommuneplanlagte områder ikke ændres til formål, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.
  • Undtagelse fra ovennævnte kan ske, når alternative placeringer er undersøgt og fundet umulige, og når faren for forurening kan forebygges.
  • Tekniske tiltag, der skal sikre mod forurening af grundvandet, skal beskrives i kommuneplanens rammedel, og følges op af bestemmelser i lokalplanerne.

De statslige vandplaner, som var gældende indtil juli 2016, indeholdt retningslinjer for byudvikling i områder med kortlagte drikkevandsinteresser (retningslinje 40 og 41). Udgangspunktet var, at man ikke måtte udlægge arealer til byformål inden for områder, der er udpeget til områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomme vandindvindingsområder (NFI) eller indvindingsoplande til den almene vandforsyning.

Retningslinje 40 og 41 er afløst af Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, nr. 1697 af 21/12/2016 med tilhørende vejledning om krav til kommunal-
bestyrelsens fysiske planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Bekendtgørelsen har fokus på erhvervsområder. Boligområder betragtes ikke længere som grundvandstruende, idet der er kommet regler for privates anvendelse af pesticider i villahaver. Kommunerne har stadig ansvaret for grundvandsbeskyttelsen og der kan i særlige tilfælde være behov for at stille krav til f.eks. placering og indretning af regnvandsbassiner i sårbare områder, men det er op til kommunernes vurdering.

Bekendtgørelsen fokuserer på erhvervsformål i nye og eksisterende arealer. Her skal planlægningen tage højde for virksomhedstyper, der sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet.

Udgangspunktet er, at områder udpeget som OSD eller indvindingsoplande til den almene vandforsyning skal friholdes for erhvervsvirksomheder eller anlæg, der kan udgøre en fare for grundvandet. Kommunerne kan dog i særlige tilfælde fravige dette krav.

Såfremt kommunen kan redegøre for, at der foreligger særlige planlægningsmæssige begrundelser, herunder at det ikke har været muligt at finde alternative lokaliseringer, og at faren for forurening kan forebygges, vil det være muligt at udlægge arealer til erhvervsformål og anlæg.

Bekendtgørelsen stiller krav til, at kommuneplanen skal indeholde en redegørelse om grundvandsbeskyttelsen første gang, der planlægges for arealanvendelse, der kan udgøre en fare for grundvandet. Grundvandsredegørelsen vil indgå som en forudsætning for den fremtidige kommune- og lokalplanlægning, og kan tilføjes supplerende redegørelse, hvis der efterfølgende planlægges arealudlæg i OSD-områder eller indvindingsoplande til den almene vandforsyning.

Haderslev Kommune har i 2015 udarbejdet en grundvandsredegørelse, der dækker hele kommunen og som skal bruges ved vurderinger, hvor grundvandsforhold skal inddrages, herunder byudvikling. pdfHaderslev - Grundvandsredegørelse.pdf

På baggrund heraf er kommuneplanramme for erhvervsområdet 20.10.EH.04, nord for Nustrup udtaget.

Se også afsnittet om Forsyningsanlæg i Haderslev Kommune.