Forsvarsanlæg - Haderslev Kommune

Mål

Haderslev Kommune vil arbejde for, at Forsvarets ønsker om lokalisering eller fastholdelse af anlæg af enhver art tilgodeses i størst mulig omfang.

 

Redegørelse til mål

Haderslev Kommune vil med kommuneplanlægningen tage hensyn til Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens operations-, trænings- og uddannelsesaktiviteter og –muligheder. Dette er særligt relevant i nærhed af radarer, Flyvestation Skrydstrup, Haderslev Kasserne, depoter, skydebaner og skyde- og øvelsesterræner. Planlægning af støjfølsom arealanvendelse, udpegninger af arealer med særlige naturbeskyttelsesinteresser, naturområder, økologiske forbindelser, potentielle naturområder eller potentielle økologiske forbindelser, naturgenopretning af lavbundsarealer og byggeri i højden (fx vindmøller) er områder af særlig interesse for Forsvarsministeriet.

Haderslev Kasserne