5.1.2 Veje

Statisk kort
Statisk kort
  • Nye veje i det åbne land skal anlægges under hensyntagen til de landskabelige og naturmæssige interesser.
  • Ved planlægning af nye veje skal man som udgangspunkt overholde miljøstyrelsens vejledende støjkrav for veje.
  • Nye veje i boligområder samt nye veje, der kun betjener få ejendomme eller lille trafikal betydning skal primært være private fællesveje.
  • Alle større projekter skal gennemgå en tilgængelighedsrevision og en trafiksikkerhedsrevision, for at sikre både trafiksikkerhed og tilgængelighed for alle borgere.

Nye veje i det åbne land
Udbygning af vejnettet bør ske ud fra en målsætningsplan med indbyggede krav til vejenes geometri og fremkommelighed. Udbygningen bør koordineres med nabokommuner og staten, så der skabes en sammenhængende overordnet transportstruktur. Nye veje i det åbne land skal anlægges under hensyntagen til de landskabelige og naturmæssige interesser.

Trafiksikkerhed
Det er byrådets mål, at trafiksikkerheden skal forbedres, så der ved udgangen af 2020 kommer 50 % færre til skade i trafikken i Haderslev Kommune, set i forhold til antallet af personskader i 2010. Det vil sige, at der med udgangen af 2020 højest er 24 personer, som kommer til skade ved trafikulykker på alle veje i kommunen. For de kommunale veje er målet højst 16 personskader i 2020.

Målet er uafhængigt af trafikudviklingen og andre faktorer, som kunne påvirke antallet af færdselsulykker. Hvert år skal den forholdsvise reduktion være opnået. Målet er i overensstemmelse med Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan fra 2013.

Forbedring af trafiksikkerheden skal ske gennem en forebyggende indsats på de veje, hvor der sker flest uheld. Uheldsbelastede kryds og strækninger, der samtidig fungerer som skoleveje, skal vægtes højt i prioriteringen af den forebyggende indsats. Se kommunens sortpletudpegning her: pdf Haderslev Sortpletudpegning 2015.pdf (5 MB)

Herudover skal der gennem kampagner sættes fokus på trafikantadfærd, herunder eneuheld, cyklister og knallerter, unge bilister og hastighed.

Metoderne er beskrevet i kommunens trafiksikkerhedsplan: pdf Haderslev Trafiksikkerhedsplan 2016.pdf (3.5 MB)

Der udarbejdes en trafikplan for Haderslev midtby med udgangspunkt i Jomfrusti-projektet.

Kørsel med modulvogntog tænkes ind i større vejprojekter på de vigtigste ruter til erhvervsområder.

Eksisterende vejnet
Vejnettet består af offentlige veje, private fællesveje og private veje.

Det offentlige vejnet er opdelt i kommunevej og statsveje. Det er Haderslev Kommunes og statens ansvar at det offentlige vejnet har en standard og kapacitet, der imødekommer borgernes, erhvervslivets og turisters behov for transport og fremkommelighed.

Der er ca. 1500 km kommuneveje i Haderslev Kommune, samt 63 km statsveje. Hertil kommer private fællesveje og private veje. Haderslev Kommune er vejmyndighed for alle kommunevejene, samt alle private fællesveje i byområder. Statsvejene administreres af Vejdirektoratet.

Kommuneplanen fastlægger retningslinjer for vejnettet, planlagte veje/vejforlægninger, trafikale forhold ved byudvikling samt trafik og landskabelige interesser.