5.9.1 Forsyningsanlæg

Statisk kort
Statisk kort
 • Spildevandsanlæg
  Eksisterende arealudlæg til spildevandsanlæg opretholdes.
 • Regnvand fra nye boligområder skal administreres på baggrund af dokumentet "retningslinjer for håndteringen af regnvand fra nye boligområder". (Se redegørelse)
 • Vandforsyningsområder
  Eksisterende arealudlæg til vandforsyningsanlæg opretholdes.
 • Energiforsyningsanlæg (Fjernvarmeværker)
  Eksisterende arealudlæg til energiforsyningsanlæg opretholdes.
 • Fastlæggelse af forsyningsområder til fjernvarmeforsyning, naturgasforsyning og individuel opvarmning sker i kommunens varmeplan.

Rent vand

Grundvand og drikkevand
Der er 42 almene vandværker i kommunen, heraf 3 tilhørende Provas. Udvidelser finder sted udenfor byerne, eller der etableres nye boringer på eksisterende kildepladser.

Se de godkende indsatsplaner og vandforsyningsplaner på kommunens hjemmeside.

Læs om overfladevand i afsnittet om vandløb i Haderslev Kommune.

Spildevand
Provas er Haderslev Kommunes forsyningsselskab, som drifter offentlige spildevandsanlæg, herunder renseanlæg og regn- og spildevandsledninger.

Se administrativ retningslinje for håndtering af regnvand fra nye boligområder her: pdf Haderslev regnvand og nye boligomraader 2012.pdf

Fjernvarme - varmeværker

Varme- og energiplan
Haderslev Kommune fik i 2014 udarbejdet en varme og energiplan pdf Haderslev varme- og energiplan_2014.pdf. Planen giver et overblik over den eksisterende varmeforsyning i kommunen og belyser hvordan varmeforsyningen på sigt kan udvikle sig til at blive mere uafhængig af fossile brændsler. Fastlæggelse af forsyningsområder til fjernvarmeforsyning, naturgasforsyning og individuel opvarmning sker i kommunens varmeplan. Læs mere om Strategisk EnergiPlanlægning i afsnittet om klima.

pdfVojens Fjernvarme

VE-anlæg - Anlæg der benytter vedvarende energikilder i Haderslev Kommune.
Sideløbende med varme- og energiplanlægningen har Haderslev Fjernvarme etableret et flisværk, Vojens Fjernvarme har i 2012 og 2015 anlagt et solvarmeanlæg på i alt 70.500 m2, Gram Fjernvarme har anlagt i alt 44.800 m2 solfangere i 2009 og 2015, Sønderjysk Biogas ved Bevtoft har etableret et anlæg, der kan modtage 600.000 tons biomasse årligt, og en vindmøllepark ved Kastrup på i alt 78 MW er i støbeskeen. Læs mere om planlægning for vindmøller i Haderslev Kommune her.

Spildevand og drikkevand, samt affald.
Disse opgaver udføres af Provas.

Energiforsyning
Planlægge langsigtet for vores energisystem i SEP samarbejdet (Strategisk Energiplanlægning) med de sønderjyske kommuner.

Vandforsyning
I Haderslev Kommune udarbejdes 3 indsatsplaner som omfatter alle vandværker i kommunen.

 • Plan for beskyttelse af grundvandet ved Bevtoft, Over Jerstal, Skovby, Strandelhjørn og
  Vedsted vandværker blev endeligt vedtaget af byrådet den 30.8.2016.
 • Indsatsplan for Haderslev Kommune, grundvandet i Haderslev Øst, udarbejdes i 2016 og 2017.
 • Indsatsplan for Haderslev Kommune, grundvandet i Haderslev Vest, udarbejdes i 2016 og 2017.

Spildevandsforsyning
Spildevandsplanen bliver opdateret i 2017-2018.

Spildevandsstrukturen bliver ændret, og der nedlægges en håndfuld rensningsanlæg