2.5.1 Arealer til byudvikling

Statisk kort
Statisk kort

Kortet viser både eksisterende byområder, der endnu ikke er blevet overført til byzone gennem lokalplanlægning, og nye udlæg, der skal overføres til byzone ved kommende lokalplanlægning.

  • Udlæg af arealer til byudvikling sker under hensyntagen til de fælles planlægningsprincipper, der fremgår af redegørelse til mål om bymiljø (2.1) samt af de lokale retningslinjer for den enkelte kommune.
  • Der skal skabes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land, og nye arealudlæg skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter. Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til landbrugsejendommenes arronderingsforhold, således at der i videst mulige omfang undgås indgreb i en i forvejen hensigtsmæssig arrondering af landbrugsejendomme.
  • Afgrænsning af landsbyer skal finde sted på baggrund af samlede overvejelser om landsbyens karakter, landsbyens struktur/plan og mulige udvikling.

Arealudlæg til byudvikling (fremtidig byzone) og afgrænsning af landsbyer fremgår af kortbilag 2. Arealudlæg til byudvikling fremgår også af ovenstående kort.

Arealudlæg til nye byområder skal fastsættes ud fra overvejelser om det samlede arealforbrug til byformål i planperioden. Arealudlæg skal svare til størrelsen af den forventede byudvikling i den kommende planperiode på 12 år. Da Trekantområdet har stor rummelighed til både boliger og erhverv, er det samlede arealudlæg til byudvikling som udgangspunkt fastholdt. Ved udlæg af nye byzonearealer skal der bl.a. redegøres for afvejningen imellem byvækstinteresser, jordbrugsinteresser, grundvandsinteresser og klimatilpasningsinteresser. I områder, der er udpeget til råstofgraveområde i den regionale råstofplan, skal råstofforekomsterne så vidt muligt udnyttes, inden arealet anvendes til byformål.

Perspektivområder angiver, i hvilken retning byudviklingen forventes at ske, når kommuneplanens arealudlæg er brugt op.

Kommuneplanens rækkefølgebestemmelser skal sikre, at byvæksten sker inde fra eksisterende by og udad. Helhedsplanlægning skal sikre, at byerne til stadighed fremtræder som sammenhængende enheder.

De mindre landsbyer gives mulighed for en begrænset tilvækst i boliger i form af placering af enkelte nye boliger i de afgrænsede landsbyer som huludfyldning eller på en måde, der understøtter landsbyens struktur.

Der er en vigtig balance mellem på den ene side at styrke lokalsamfundene uden for byerne og på den anden side at sikre en klar grænse mellem land og by og at undgå spredt bebyggelse i det åbne land.

Perspektivområder
De konkrete arealudlæg til byudvikling skal dække behovet i planperioden, som strækker sig over 12 år. Kommunerne vil i nogle sammenhænge have brug for at se længere frem end de 12 år. Derfor er der på kortet over arealer til byformål (kortbilag 2) peget på nogle perspektivområder, hvor der på sigt forventes at ske en udvikling, som enten kan være til bolig- og erhvervsformål eller til ferie- og fritidsanlæg.