3.4.4 Internationale naturbeskyttelsesområder

Statisk kort
Statisk kort
 • De internationale naturbeskyttelsesområder skal beskyttes og videreudvikles, så de arter og naturtyper, som er grundlaget for udpegningen, aktivt søges sikret eller genoprettet til en gunstig bevaringsstatus.
 • Områderne skal friholdes for aktiviteter og anlæg mv., som kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelse, der har negative konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Det gælder også for aktiviteter og anlæg uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, men som kan have indvirkning inde i områderne.
 • Bilag IV-arterne og deres levesteder uden for de internationale beskyttelsesområder skal ligeledes beskyttes.
 • Der er forbud mod at udlægge nye arealer til f.eks. byzone og tekniske anlæg inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, se faktaboks.

De internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) er vist på ovenstående kort samt kortbilag 6.

Overalt i Europa er naturen under pres, og dyr og planter går tilbage i antal og udbredelse. De internationale naturbeskyttelsesområder danner et økologisk netværk af beskyttede naturområder i hele EU.

En række områder i Danmark er udpeget som vigtige naturtyper og som vigtige levesteder for udvalgte dyre- og plantearter i international sammenhæng. Områderne udgøres af habitatområder, EU-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder, og kaldes samlet Natura 2000-områder.

I administrationen af plan- og miljølovgivningen må der ikke gives tilladelse, dispensation eller godkendelse, hvis dette kan indebære forringelser eller forstyrrelser af de arter og naturtyper, som det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget på grundlag af. Disse forringelser og forstyrrelser belyses i en såkaldt konsekvensvurdering. Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal også konsekvensvurderes.

Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Som ejer af arealer inden for Natura 2000-områder skal man være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Naturstyrelsen, også selvom de ikke normalt kræver tilladelse eller lignende.

Staten har udarbejdet bindende statslige naturplaner for alle Natura 2000-områder. Disse planer vil danne grundlaget for de naturtiltag, som skal igangsættes inden for områderne.

Natura 2000-planerne fastlægger målsætninger og retningslinjer for den indsats, som er nødvendig for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder og dermed leve op til Danmarks forpligtelser efter fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet.

Kommunerne har udarbejdet Natura 2000-handleplaner, der beskriver de tiltag, der er nødvendige for at gennemføre Natura 2000-planerne.

De internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områderne) er sammensat af:
Ramsarområderne, der er større vådområder udpeget af hensyn til vandfugle.
EF-fuglebeskyttelsesområderne, der er områder udpeget som levesteder for trækfugle og truede fuglearter. EF-habitatområderne, der er områder udpeget som bevaringsområder for naturtyper og dyre- og plantearter. På landsplan er der udpeget 8 % af landarealerne og 18 % af havarealerne som Natura 2000-områder.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke:

 • Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder.
 • Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer,
  materialepladser og lignende.
 • Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende, for eksempel lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering
 • Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.
  Bilag IV- arter

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyre- og plantearter, som omfattes af direktivets bilag IV. Arterne er beskyttede overalt, hvor de findes både i og uden for Natura 2000-områderne. Det betyder, at der skal tages specielle hensyn til disse arter i forbindelse med alle de aktiviteter, som kommunen tager stilling til.

Beskyttelsen betyder således, at der er forbud mod at beskadige eller ødelægge arternes yngle- og rasteområder. Det betyder, at den planlæggende myndighed eller den myndighed, der giver tilladelse, dispensation eller godkendelse, er forpligtet til at varetage hensynet til arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV inden for de pågældende områder, som vil kunne blive påvirket af planer og projekter.

Kilde: Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Bekendtgørelse 1383 af 26. november 2016 om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljø- og Fødevareministeriet har den 20. april 2016 offentliggjort Natura 2000-planer for planperioden 2016-2021. Inden for 6 mdr. skal kommunerne udarbejde og sende forslag til Natura 2000-handleplaner i høring. Forslag til handleplaner, beskriver hvordan kommunen forventer at realisere den indsats som er fastlagt i de statslige Natura 2000 planer. Handleplanerne skal være endeligt vedtaget inden den 20. april 2017.

Handleplanen skal være så konkret, at det kan vurderes om den vil sikre målopfyldelse, men den må ikke foregribe aftaler der eventuelt træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelse af handleplanen. Handleplanen er således en overordnet plan og de konkrete indsatser beskrives ikke nærmere. Den mere konkrete indsats vil blive planlagt med inddragelse af lodsejere og andre interessenter.

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, således at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivning i øvrigt, skal lægge Natura 2000 planen til grund.

Den konkrete indsats forventes især gennemført via frivillig indsats, for eksempel gennem støtteordninger til græsning, rydning og hegning.

Haderslev Kommune er geografisk omfattet af 4 Natura 2000-planer. For hver Natura 2000-plan skal der udarbejdes en handleplan:

Lillebælt
For Lillebælt udarbejdes fælles handleplan med Kolding, Middelfart og Assens Kommuner.
Lillebælt.pdf (1.1 MB)

Natura 2000-plan for Pamhule Skov og Stevning Dam
For Pamhule skov og Stevning Dam har Haderslev Kommune udarbejdet forslag til handleplan for de privatejede arealer (undtaget skovarealer). Pamhule Skov og Stevning Dam.pdf (1 MB)

Natura 2000-plan - delplan for N89 Vadehavet - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og F57 Vadehavet
Den nedre del af Gram Å og Gels Å er omfattet af planen, men Natura 2000-planen foreskriver ikke nogen indsats i Haderslev Kommune. Haderslev Kommune har derfor kun en rolle i forhold til myndighedsbehandling og planlægning, hvor kommunen skal varetage de hensyn som Natura 2000 planen foreskriver. Vadehavet Varde å Brede å Vidå Rudbøl sø.pdf (591.3 KB)

Natura 2000-plan for Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Planlage og Lovrup Skov
Den del af området der ligger i Haderslev Kommune er statsejet. Handleplan udarbejdes af Tønder Kommune og Naturstyrelsen. Haderslev Kommune har derfor kun en rolle i forhold til myndighedsbehandling og planlægning, hvor kommunen skal varetage de hensyn som Natura 2000 planen foreskriver. Lindet Hønning Lovrup.pdf (734 KB)