2.1.1 Lokalplanlægning for bæredygtigt bymiljø

Planlægning af eksisterende og nye byområder skal ske på en bæredygtig måde. Det betyder, at kvaliteten af planlægning skal ske helhedsorienteret og med udgangspunkt i følgende 5 temaer:

  • Proces (borger- og interessentinvolvering)
  • Teknik (infrastruktur og miljøhåndtering)
  • Sociokulturel og funktionel kvalitet (rumlighed og integration)
  • Økonomi (balance mellem omkostninger og indtægter)
  • Miljø (naturmiljøer og ressourcehåndtering)

Udvikling af bæredygtige bymiljøer i Trekantområdet skal være med til at fremme attraktive og varierede bosætningsmuligheder for alle befolkningsgrupper og samtidig medvirke til en styrkelse af det gode liv for det enkelte menneske.

I byplanlægningen skal vi sætte fokus på at øge kvaliteten i det bebyggede miljø og sikre udviklingen af bæredygtige bymiljøer i hovedbyer, centerbyer og lokalbyer. Der skal arbejdes hen imod en synergi mellem bymæssig tæthed, blanding af byfunktioner samt sikring af byrum og trafikale knudepunkter i forhold til den bykategori, der er tale om. Dermed kan vi understøtte et alsidigt og levende bymiljø og samtidig mindske ressourceforbruget.

Værktøj til bæredygtig planlægning
I sidste ende vil det være det enkelte individs handlinger der afgør, om den potentielle bæredygtighed virkeliggøres. Men gennem fysisk planlægning kan der skabes bedre rammer for at handle bæredygtigt.

I Trekantområdet har vi udarbejdet et fælles afsæt for, hvordan vi gennem en helhedsorienteret planlægning kan realisere en plans eller et projekts bæredygtige potentialer.

De 5 temaer er individuelle overskrifter for en lang række af kriterier, der skal vurderes på i forbindelse med planlægning for bymiljøerne.

Temaerne er baseret på Green Building Council Denmarks danske udgave af det tysk udviklede og internationalt anerkendte DGNB system (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

Værktøjet bygger derfor på den samme helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed som DGNB – omsat til en enkel og brugbar metode til at vurdere og kvalificere de bæredygtige indsatser på lokalplanniveau.

Værktøjet er en understøttelse af den proces, som en lokalplanlægning er – fra de første registreringer af et område, over vurderingen af et projekt til der foreligger en færdig lokalplan.

Formålet er at skabe dialog og samarbejde mellem udvikler og planlægger samt at formidle resultaterne til politikere og borgere. Målet er at tænke bæredygtighed mere bredt.

Anvende og fortsat udvikle bæredygtighedsværktøjet i lokalplanprocessen, så metoden bliver en naturlig og synlig del af dialogen og samarbejdet mellem udvikler og planlægger.