3.2.2 Områder, hvor skovrejsning er uønsket

Statisk kort
Statisk kort

Omfang og beliggenhed af områder, hvor skovrejsning er uønsket, fremgår af ovenstående kort samt kortbilag 4.

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget på steder, hvor skovrejsning er uforeneligt med andre planlægnings- og beskyttelseshensyn f.eks.:

  • Arealer, der er udlagt til råstofgravning, byudvikling eller fremtidige veje.
  • Landskabsværdier. Det kan være værdifulde udsigtslandskaber ved kyster og ådale, specifikke landskabstræk f.eks. større landskabsfredninger samt geologiske værdier.
  • Lavbundsarealer i forbindelse med de store dalsystemer.
  • Bevarelsen af en række specifikke naturværdier (f.eks. udpegede potentielle vådområder eller dele af potentiel natur) og beskyttede naturtyper (heder, overdrev, moser, enge, strandenge m.m.).
  • Bevarelsen af særlige kulturhistoriske enheder som kirkeomgivelser/
    kirkebeskyttelseszoner, de nationale kulturarvsarealer og kulturhistoriske værdier f.eks. arkæologiske eller særlige bevaringsværdige landsbyejerlav.
  • Arealer i eller i umiddelbar nærhed af fuglebeskyttelsesområder med forekomst af arter, der er sårbare over for skovrejsning (som f.eks. engfugle, vadefugle, m.m.).

Opmærksomheden henledes endvidere på, at hensynet til de højdebegrænsende indflyvningsplaner omkring Flyvestation Skrydstrup og de offentlige flyvepladser Billund Lufthavn, Haderslev Flyveplads ved Skovbølling og Kolding Lufthavn skal respekteres.

Udpegningen af arealer, hvor skovrejsning er uønsket, gælder ikke for arealer omfattet af fredsskovpligt.