3.6.5 Bade- og bådebroer langs kyststrækninger - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

For bade- og bådebroer udenfor lystbåde- og erhvervshavne gælder:

  • Som udgangspunkt gives kun tilladelse til mindre broer, og kun i områder hvor der i forvejen er flere broer. På øvrige kyststrækninger vil kommunen som udgangspunkt ikke tillade, at der opsættes bade- og bådebroer.
  • Inden for værdifulde kystlandskaber vil der kun blive givet tilladelse, der har underordnet betydning for de landskabelige interesser.
  • For at sikre de landskablige hensyn langs kysten, tillades som udgangspunkt ikke opsætning af broer tættere end 200 m fra eksisterende bro. I byzone kan broerne etableres tættere end 200 m.
  • Der gives ikke tilladelse til opsætning af private broer ud for offentlige arealer. Ud for sommerhusområder og lignende, meddeles der normalt kun tilladelse til etablering af fællesbroer.
  • Broen skal fremstå i naturmaterialer og må kun i særlige tilfælde belyses, møbleres eller forsynes med gelænder, skørter og bådlifter.
  • Broerne må ikke hindre eller vanskeliggøre offentlighedens færdsel og ophold på og langs stranden.

Haderslev Kommune er myndighed for etableringen af bade- og bådebroer, og dermed har kommunen mulighed for at samordne udnyttelse af kyststrækningen og at indpasse kystpleje hensigtsmæssigt ud fra rekreative og æstetiske hensyn. Alle kyststrækninger skal være åbne for offentlig færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. Offentlighedens adgang må således ikke forhindres eller vanskeliggøres ved opsætning af bade- og bådebroer. Antallet af bade- og bådebroer søges begrænset, f.eks. ved at give tilladelse til opsætning af bade- og bådebroer til brolaug fremfor til enkeltpersoner og ved at sikre friholdelse af de mere uberørte og åbne kyststrækninger.

Bade- og bådebroer i søterritoriet er jf. § 19 i lov om kystbeskyttelse (LBK nr. 78 af 19/01/2017) reguleret af bestemmelserne i bekendtgørelse om bade- og bådebroer (BEK nr. 232 af 12/03/2007). Heri fastsættes at bade- og bådebroer ikke må anbringes på søterritoriet uden tilladelse jf. § 16a. Kommunalbestyrelsen behandler ansøgninger om bade- og bådebroer med enkelte undtagelser.

Søterritoriet omfatter kyststrækninger inklusive bugter, fjorde, sunde og bælter.

Broer anlagt i søer eller vandløb udenfor søterritoriet er ikke omfattet af ovenstående lovbestemmelser, men reguleres af kommunalbestyrelsen ved regulativer, samt ud fra naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 121 af 26/01/2017 og lov om vandløb LBK nr. 127 af 26/01 2017).