Arealudlæg - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

Kortet viser nye arealudlæg, udtagning af arealer, perspektivarealer til henholdsvis bolig- og erhvervsformål.

Hovedbyen Haderslev og centerbyerne Vojens og Gram
I Haderslev, peges der kun på et enkelt nyt udlæg til boliger. Årsagen hertil skyldes, at der på baggrund af det beregnede behov i 12-års planperioden (2017 - 2029) er overskud af arealudlæg. Se mere om arealbehov her: Haderslev Arealregnskab 2017.pdf

Nord vest for Haderslev ved motorvej E45/Moltrup Landevej peges på et nyt perspektivområde til erhverv. Haderslevområdet vil efter det beregnede arealbehov have et underskud på 15 ha. ved planperiodens udgang.

I centerbyen Vojens peges ikke på nyudlæg til boliger eller erhverv, idet der også her vil være overskud af arealer til byudvikling efter 12-års planperioden.

I Gram peges ligeledes ikke på nyudlæg til boliger og erhverv, idet det vurderes at behovet vil være dækket med de nuværende udlæg til såvel boliger som erhverv. Dog peges der på et nyt udlæg til rekreativt formål ved Gram Slot, der kan rumme slotsområdets øvrige aktiviteter.

Iøvrigt vil der være fokus på færdiggørelse af allerede udlagte eller påbegyndte områder.

De udpegede perspektivarealer er arealer som allerede blev udlagt ved Kommuneplan 2013, og som fortsat udtrykker byrådets langsigtede overvejelser. Disse arealudlæg har således ingen aktuel juridisk binding, men kan være de arealer som byrådet søger inddraget når øvrige arealer er opbrugt.

Byomdannelse
Ud over den igangværende omdannelse af Haderslev Havn, de planlagte omdannelser langs Jomfrustien og Vojens bymidte, har også den tidligere slagterigrund i Vojens været under omdannelse. Her er der opført etageboliger på dele af grunden, som er beliggende i nærhed til bymidte og med forbindelser til aktivitetsområdet ved Isarenaen og hallerne i Vojens.

Byrådet ser fortsat store muligheder og udfordringer i forbindelse med potentielle byomdannelsesområder. Der er en række store områder, hovedsageligt i Haderslev og Vojens, hvor den oprindelige erhvervsmæssige aktivitet er under afvikling, og arealernes størrelse og beliggenhed gør, at de er meget interessante i forhold til byudvikling og byforbedring. Samtidig vil en byomdannelse kunne reducere behovet for at inddrage nye arealer til byformål og medføre en bedre udnyttelse af bestående og fornyet infrastruktur.

Lokalbyerne
I lokalbyerne peges ikke på nyudlæg, idet der her vil være overskud af arealer til byudvikling efter 12-års planperioden.

I øvrigt vil der være fokus på færdiggørelses af allerede udlagte eller påbegyndte områder.

Landsbyer og landområder
Der har i kommunens landsbyer været tale om en begrænset efterspørgsel på arealer til bolig- og erhvervsformål i perioden siden sidste kommuneplanrevision. Det vurderes at behovet vil kunne rummes indenfor planperioden.

Lokale initiativer og aktiviteter vil her være de væsentligste udgangspunkter for udvikling og bosætning.

Med afsæt i ønsket om at understøtte lokalbyers og landsbyers udviklingsmuligheder og understøtte lokale initiativer med det formål at sikre attraktiv bosætningsmulighed, vil kommunen fortsat være opmærksom på behov i de små lokalsamfund.

Læs mere om landsbyer og se kort over landsbyer og bebyggelser her.

Eksisterende og planlagte forhold
I Haderslev Kommune er der i perioden 1.1. 2011 til 31.12. 2015 blevet opført 317 boliger svarende til et gennemsnit på 64 boliger pr. år. I perioden 2008 til 2012 blev der opført 612 boliger svarende til et gennemsnit på 122 boliger pr. år. Der har således været tale om en nedgang i nyopførte boliger på hele 58 boliger pr. år svarende til ca. 47 % i forhold til den forrige 5 års periode. Behovet for udlæg af nye arealer til boligformål er således tilsvarende reduceret i planperioden (12 år).

Med et befolkningstal på 56.058 pr. 1. januar 2013 og et befolkningstal på 56.029 pr. 1. januar 2016 kan der konstateres et svagt faldende befolkningstal.

Ifølge Haderslev Befolkningsprognose 2015-2024.pdf (4 MB), ventes der en nedgang i befolkningstallet på 702 personer svarende til -1,3 % frem til 2024, hvor befolkningstallet forventes at være på 55.186 personer. Befolkningsprognosens nedgang i befolkningstallet tager udgangspunkt i opgørelsen pr. 1. januar 2015 der viste et befolkningstal på 55.888. På landsplan forventes der i samme periode en stigning på 3,4 %.
Med hensyn til lokalområderne forventes der befolkningsfremgang i området Hammelev (9 %). For resten af områderne er der tale om stagnation eller tilbagegang, med Fjelstrup (-8%) og Bevtoft (-7 %) med de mest markante tal.

Befolkningsprognosens tal matcher fint forventningerne til det fremtidige behov for boligbyggeri i de enkelte områder.

Ligeledes i tråd med tidligere prognosers forventninger, så forventes der en markant stigning for aldersgrupperne over 64 år frem mod 2024, herunder særligt markant for gruppen over 80 år, hvilket fremadrettet peger mod et stigende behov for boligtilbud til ældre med særlige behov.

Rækkefølge for udlæg og ibrugtagning af nye boligområder
Kommuneplanen fastlægger en rækkefølge for udlæg af nye boligområder i hovedbyen, centerbyer og lokalbyer.

Der er tale om en rækkefølge, som er tilrettelagt i forhold til ønsket om en afpasset og jævn udnyttelse af fx skoler og andre institutioner, tekniske anlægs kapacitet, økonomi og investeringer i forbindelse med såvel den overordnede tekniske infrastruktur som den mere konkrete byggemodning.

Skemaet angiver også den aktuelt sandsynlige opdeling mellem boligtyperne åben lav (parcelhuse) og tæt lav (rækkehuse).

Den 12 årige planperiode er opdelt i 4 perioder på hver 3 år.

Rækkefølge: 1: 2017-2019, 2: 2020-2022, 3: 2023-2025, 4: 2026-2028.

Rækkefølgeplan - boligområder 2017-2028

By

Område

Eksisterende og nye planlagte byudviklingsområder (ha)

Bebyggelse

Rækkefølge

Haderslev

Erlev

37 ha

åben -/tæt lav 75/25

1 - 2 - 3 - 4

Haderslev

Fredsted

13,0

åben -/tæt lav 75/25

1-2

Haderslev

Vesterris

17,2

åben -/tæt lav 75/25 

2 - 3 - 4

Haderslev

Ejsbølvej

5,9

åben -/tæt lav 75/25

1

Hammelev

Vest

13,2

åben -/tæt lav 75/25

1 -2

Hammelev

Hammelev by

1,3

åben -/tæt lav 75/25 

1


Nyt boligområde i Haderslev - Ejsbøl

Byggemodningsstrategi
Den aktuelle byggemodningsstrategi for Haderslev Kommune dækker perioden 2015 til 2018. Strategien udgør den politiske ramme for kommunens arbejde og initiativer i forhold til køb/salg og byggemodning af arealer primært til parcel-, række- og kædehuse. Nuværende strategi er koordineret med Haderslev Kommuneplan 2013, se den her: Byggemodningsstrategi 2015 - 2018.pdf

Behov for arealudlæg til boligformål
Der er udarbejdet et arealregnskab med henblik på at skabe overblik over det skønnede behov for nye arealudlæg til byudvikling indenfor bymønsterets byer i planperioden som dækker perioden fra 1. januar 2017 til 31. december 2028, dvs. 12 år. Se arealregnskabet for byer i Haderslev Kommune her: Haderslev Arealregnskab 2017.pdf

Det samlede behov for arealudlæg til boligformål i planperioden er 76,1 ha. Aktuelt er der med de eksisterende arealudlæg fra tidligere kommuneplan en rummelighed på 161,4 ha.

Med en udvikling de næste 12 år baseret på de sidste 5 års byggeri udviser arealregnskabet for boliger et overskud for bymønsterbyerne (hovedbyen, centerbyer og lokalbyer) på 85,3 ha efter fratræk af det prognosticerede behov på 76,1 ha i planperioden (12 år). Overskuddet er i det væsentlige jævnt fordelt i bymønstret med undtagelse af centerbyen Gram der udviser et underskud på 12,7 ha.

Det skal her særligt bemærkes, at byggeriet de seneste 5 år har været meget begrænset set i forhold til tidligere år, hvorfor det prognosticerede behov i planperioden er tilsvarende lavt vurderet.

I Haderslev Kommuneplan 2013 blev behovet i planperioden beregnet til 146,9 ha på baggrund af byggeriet i perioden 2008 – 2012. Ved en behovsberegning på baggrund af de seneste 10 års forbrug ville overskuddet på 106,4 ha således være reduceret væsentligt.

Hovedbyen Haderslev udviser med et behov på samlet 40,8 ha svarende til ca. 408 boliger, et overskud på 50,5 ha efter 12 års forbrug.

Østbyen udviser et behov på 6,6 ha, hvilket vil sige ca. 66 boliger, og et overskud på 16,4 ha efter 12 års forbrug. Sydbyen udviser et behov på 16,3 ha svarende til ca. 163 boliger, og et overskud på 34,0 ha. Vestbyen udviser et behov på 13,1 ha svarende til ca. 131 boliger, og et overskud på 9 ha efter nyudlæg på 13 ha ved Fredsted. Starup udviser et behov på 4,6 ha svarende til ca. 46 boliger og et overskud på 3,1 ha efter 12 års forbrug. Og endelig er der kun et beskedent behov i bymidten på 0,2 ha svarende til ca. 2 boliger.

Centerbyen Vojens udviser sammen med Skrydstrup og Jegerup et behov på 7,9 ha svarende til ca. 79 boliger, og et overskud på 14,9 ha efter 12 års forbrug.

Centerbyen Gram udviser et behov på 16,3 ha svarende til ca. 163 boliger og et underskud på 12,7 ha efter 12 års forbrug.

I lokalbyerne er der beregnet et samlet behov på 11,1 ha hvilket vil sige godt 111 boliger fordelt på 11 lokalbyer, og der figurerer herefter et overskud på 32,6 ha. Det største behov findes i Øsby med 2,8 ha svarende til ca. 28 boliger, og et underskud på 1,1 ha efter 12 års forbrug.

Den separate opgørelse for landdistriktet, det vil sige landsbyerne, udviser et samlet underskud på 4,1 ha svarende til ca. 41 boliger. Her er der beregnet et samlet behov på 10,6 ha, svarende til ca. 106 boliger over 12 år, hvilket viser at der i perioden 2012 - 2016 har været en stigende interesse for bosætning i landsbyerne.

Se perspektivområder til boliger.

Boligområde ved Erlev Bjerge
Området ved Erlev Bjerge rummer det største ikke udnyttede udlæg til boligformål samt det eneste perspektivområde ved Haderslev. Områdernes størrelse ændres med kommuneplan 2017. 13 ha udtages fra rammeområdet til boliger og flyttes til perspektivarealet ved siden af. Dette for at imødekomme en udvidelse af boligarealet ved Fredsted.

Haderslev Vestby - Fredsted
Der udlægges ca. 13 ha til boligformål syd for Ribe Landevej. I tilknytning hertil udlægges to rekreative kommuneplanrammer øst og vest for boligområdet.

Områdets status og placering
Området ligger i umiddelbar forlængelse af den vestlige del af Haderslev by ved Fredsted, syd for Ribe Landevej.

Området er delvist udlagt i Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune. Arealudlægget omfatter udvidelse samt ændring af rammeområde 10.12.OF.04 Område til offentligt formål Fredstedvej (11 ha).

Området ligger i forlængelse af Fredstedvænget og er en del af det sydligste udviklingsbånd af helhedsplan Haderslev Vest, der i Kommuneplan 2013 er udlagt som et perspektivområde.

Området ligger i landzone og ejes af Haderslev Kommune.

Ca. halvdelen af området er omfattet af Spildevandsplan 2014-2020, som følge af den sidste kommuneplanlægning. Den resterende del af området er ikke omfattet af spildevandsplanen. Spildevandshåndteringen vil være et særligt fokusområde.

Området ligger i oplandet til Haderslev Dam. Der er derfor særlige forhold som skal tilgodeses med hensyn til regnvandsudledning, herunder udledning af næringssalte og specielt fosfor.

Området ligger landskabeligt som en naturlig forlængelse af og afrunding på et eksisterende boligområde mod øst. Området består af et plateau der mod øst og vest omgives af to markante dalstrøg og mod syd af den skovklædte skråning ned mod landsbyen Fredsted og Haderslev Dam. Mod nord afgrænses området af Ribe Landevej.

Området ligger inden for kystnærhedszonen.

Baggrund og redegørelse
Anvendelsen af området ændres til boligformål. Området udvides med 2 ha og udgør således samlet 13 ha. Områdeudvidelsen er begrundet i en konkret vurdering af de landskabelige forhold.

Området adskilles fra den eksisterende bygrænse af et markant dalstrøg. I dalstrøget forekommer højdeforskelle på op til 20 m over ca. 70 m´s afstand. I den centrale del af dalstrøget findes endvidere et større § 3 overdrev. I den sydlige del af dalstrøget findes et beskyttet vandløb, § 3 sø og mose. Det er derfor vurderet, at dalstrøget ikke er egnet til boligbebyggelse, herunder at der opnås væsentlige kvalitative gevinster ved skabe en sammenhæng mellem nyudlægget og den eksisterende bygrænse i form af en grøn kile, der sammenbinder områderne - herunder ved i begrænset omfang at anvende kilen til rekreative aktiviteter. Kilen vil endvidere sikre at udsynet til Haderslev Dam bevares.

Det eksisterende boligområde Fredstedvænget og det nye boligområde samt landsbyen Fredsted skal bindes sammen af et nyt stisystem i de grønne kiler i dalstrøgene, der i Kommuneplan 2017 udlægges til et rekreativt område.

Området er bynært beliggende og vurderes at være attraktivt bosætningsmæssigt og understøtter byrådets ønske om at lade natur og landskabelige ressourcer indgå som attraktive bosætningskvaliteter.

Arealet og dets beliggenhed i den vestlige del af Haderslev vil desuden medvirke til at understøtte ønsket om at skabe bosætningsmuligheder med nem adgang til motorvej og dermed eksempelvis større arbejdsmarked.

Efter den hurtige udbygning af Fredstedvænget, Sandjernet og Køllesvinget der forventes afsluttet i løbet af 2017/18 mangler der attraktive byggegrunde i Haderslev vestområdet.

Kystnærhedszonen
Hele Haderslev by ligger i kystnærhedszonen.

Det aktuelle område ligger i forlængelse af Fredstedvænget og er en del af det sydligste udviklingsbånd af helhedsplan Haderslev Vest. Helhedsplanen udarbejdes i den kommende planperiode og udtrykker byrådets ønske om en langsigtet byudvikling i området Haderslev - Hammelev.

Haderslev Vest kommer indenfor de nærmeste år til at mangle boligarealer. Det vestlige områdes ”hurtige” og nemme adgang til motorvejen gør placeringen attraktiv for pendlere. Haderslev Kommune ønsker derfor med arealudlægget fortsat at sikre mulighed for bosætning i området.

I forhold til kystnærhedszonen vurderes påvirkningen som begrænset begrundet i afstanden og placering ”bagved” landsbyen Fredsted og den skovklædte skråning ned mod Haderslev Dam. På grund af skråningens hældning og højde vil den kommende bebyggelse ikke være synlig fra dammens nordside.

Da det nye område vil være placeret bag ved landsbyen Fredsted og umiddelbart vest for Fredstedvænget (kun adskilt af dalstrøget) vil der hermed ske en udbygning indefra og ud og bagved eksisterende bebyggelse.

Trafikbetjening
Vejbetjening skal ske via ny stamvej med vejtilslutning til Ribe Landevej i form af T-kryds, evt. med svingbane. Den eksisterende grusvej vil fungere som rygraden i stianlæggene i området. På grund af dalstrøgene er det ikke muligt at skabe vejadgang fra øst, syd og vest.

Der vil være tilslutning til de eksisterende cykelstier langs Ribe Landevej.

Der bør etableres stiforbindelser mellem området og den seneste boligudstykning
Fredstedvænget øst for området. Områderne bør forbindes via naturstier i det mellemliggende dalstrøg udlagt til rekreative formål. Mod syd bør den eksisterende grusvej til Fredsted omdannes til sti/cykelsti.

Området kan betjenes af den eksisterende lokale og regionale kollektive trafik på Ribe Landevej mellem Vojens, Hammelev og Haderslev.

Eksisterende og planlagte forhold

Behov for arealudlæg til erhvervsformål
Der er udarbejdet et arealregnskab med henblik på at skabe overblik over det skønnede behov for nye arealudlæg til byudvikling indenfor bymønsterets byer i planperioden som dækker perioden fra 1. januar 2017 til 31. december 2028, dvs. 12 år. Se arealregnskabet for byer i Haderslev Kommune her:Haderslev Arealregnskab 2017.pdf

Det samlede behov for arealudlæg til erhvervsformål i planperioden er 41,4 ha. Aktuelt er der med de eksisterende arealudlæg fra tidligere kommuneplan en rummelighed på 116,5 ha.

Med en udvikling de næste 12 år baseret på de sidste 5 års byggeri udviser arealregnskabet for erhverv et overskud for bymønsterbyerne (hovedby, centerbyer og lokalbyer) på 75,1 ha efter fratræk af det prognosticerede behov på 41,4 ha i planperioden (12 år).

Overskuddet er i det væsentlige placeret i Hammelev (Erhvervsparken EP3) med 65,8 ha efter fratræk af et prognosticeret behov på 8,9 ha.

Hammelev Erhvervspark

Centerbyen Haderslev har det største behov blandt byerne på 16,0 ha og et samlet underskud på 14,7 ha

Det er fortrinsvist i østbyen der er størst behov på 9,2 ha, men også et underskud på 9,2 ha. Bymidten har et behov på 0,6 ha, og et tilsvarende underskud på 0,6 ha. Vestbyen har et behov på 3,4 ha, og ligeledes et tilsvarende underskud på 3,4 ha. I sydbyen er behovet 2,8 ha med et underskud på 1,5 ha.

Centerbyen Vojens (inkl. Skrydstrup) udviser med et behov på 6,9 ha et overskud på godt 9,8 ha.

Centerbyen Gram udviser et behov på kun 0,8 ha og et overskud på 4,8 ha.

I lokalbyerne er der beregnet et samlet behov på 8,8 ha. Dette med en fordeling på blandt andet Sommersted med 1,7 ha og industriområdet Langkær ved Marstrup med 2,4 ha. I resten af lokalbyerne er der registreret mindre behov i intervallet fra 0,3-1,0 ha. Der er herefter et samlet overskud på 9,4 ha i lokalbyerne, hvoraf Arnum udgør de 5,1 ha.

Set i forhold til tidligere arealregnskab som er udarbejdet i forbindelse med Haderslev Kommuneplan 2013 udviser erhvervsregnskabet et reduceret overskud med 40,4 ha til 75,1 ha.

Der er ikke foretaget en separat arealopgørelse for landdistriktet, det vil sige landsbyerne, idet erhvervsbyggeriet her har været af meget begrænset omfang.

Se eksisterende arealudlæg for erhverv under afsnittet Erhverv og Uddannelse.

Udtag af arealudlæg til erhvervsformål
Der udtages et areal på 2,2 ha nord for Røddingvej. Området udtages da den eksisterende restrummelighed for erhvervsarealer i Nustrup vurderes tilstrækkelig i planperioden. Området er udlagt til erhvervsområde for lettere industri.

Udtag af arealudlæg til erhvervsformål
Der udtages et areal på 2,2 ha nord for Røddingvej. Området udtages da den eksisterende restrummelighed for erhvervsarealer i Nustrup vurderes tilstrækkelig i planperioden. Området er udlagt til erhvervsområde for lettere industri.

Haderslev - Bramdrup
Der udlægges ca. 37 ha som perspektivareal til erhvervsformål ved Moltrup Landevej / Bramhalevej.

Se alle perspektivområder til erhverv her.

Områdets status og placering
Arealudlægget omfatter et område i tilknytning til E45 nord vest for Haderslev.

Umiddelbart syd for arealudlægget ved Moltrup Landevej er der er i forvejen lokaliseret en stor nordeuropæisk logistiktung virksomhed (Bestseller). Begrundelsen for den valgte placering var virksomhedens behov for direkte tilslutning til motorvejsrampe, i kraft af den store transportintensitet med hyppig adgang for tunge køretøjer. Arealudlægget forudsatte dengang et landsplandirektiv.

Området ligger i landzone. Det er privat ejet og er i landbrugsdrift.

Området er ikke omfattet af Spildevandsplan 2014-2020 og bør spildevandskloakeres tilsvarende som Bestseller. Lodsejere skal selv håndtere overfladevandet. Nedsivningspotentialet er særdeles tvivlsomt idet undergrunden består af moræneler.

Området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsjord og ligger indenfor et OSD - område (Område med Særlig Drikkevandsinteresse).

En del af området ligger i konsekvenszonen fra motorvejen, indenfor skovbyggelinjer og sandsynligvis indenfor et område med registreringer af løvfrøer. Området er desuden afgrænset af Fredskov og potentiel økologisk forbindelse.

Baggrund og redegørelse
Med arealudlægget følges op på Planstrategi 2016, der under temaet "Erhvervsudvikling" bl.a. har fokus på udvikling af dette område med henblik på lokalisering af transporttunge erhverv. Dette fokus skal ikke mindst ses i sammenhæng med at Haderslev Kommune pr. 1. januar 2016 er blevet en del af samarbejdet i Trekantområdet.

Allerede i Haderslev Kommuneplan 2013 blev området beskrevet som et udviklingsområde. Der har således i flere år været arbejdet med potentialet i udvikling af området, herunder til lokalisering af transporttung virksomhed. Analyser har koncentreret sig om behovet for etablering af et transporterhvervscenter. Virksomheden Bestsellers nordeuropæiske centrallager ved Bramdrup frekventeres af mange laster, som har en økonomisk høj værdi. Med afsæt heri er der i analysen også arbejdet med udvikling af en EU-sikker rasteplads og etablering af servicefaciliteter i tilknytning til denne.

Logistik- og transportvirksomheder har udtrykt interesse i en placering i et nyt transporterhvervscenter, som har en høj motorvejstilgængelighed.

Folketinget har i 2016 besluttet at iværksætte forundersøgelser af hele parallelmotorvejens strækning fra Hobro til Haderslev samt VVM undersøgelse fra Give til Haderslev. Dette er samtidigt et vigtigt signal til kommunen om at være på forkant med at gribe de erhvervsmæssige udviklingsmuligheder denne nye motorvejsstrækning på sigt vil føre med sig. Haderslev Kommune ønsker derfor med denne baggrund, at forfølge to sideløbende strategier. Afsøgningen af mulighederne for at etablere et transporterhvervscenter for tunge transporter lige syd for udfletningen til den kommende nye parallelmotorvej skal genoptages og intensiveres - alternativt ses gode muligheder for at tiltrække endnu en større nordeuropæisk logistikvirksomhed med høj trafikintensitet og behov for hyppig adgang for tunge køretøjer. I begge tilfælde ses tilstedeværelsen af et konkret og planlagt arealudlæg som et væsentligt succeskriterie. De eksisterende motorvejsramper er udbygget og godkendt til Modulvogntog.

Da området ligger indenfor et OSD - område, er der udarbejdet en redegørelse for grundvandsforholdene i området. I redegørelsen vurderes det, at der kan planlægges for erhvervsaktiviteter i området, hvis disse ikke medfører en risiko for forurening med miljøfremmede stoffer som er mobile i grundvandet. Denne risiko kan minimeres hvis aktiviteterne ikke anvender stoffer som er mobile i grundvandet, eller hvis der i lokalplanen for aktiviteten i området indarbejdes passende tekniske tiltag til sikring mod forurening. Planlægning for erhverv med anvendelse af svært nedbrydelige, højmobile forurenende stoffer som klorerede opløsningsmidler og PFAS skal undgås i området. Grundvandsredegørelsen kan ses her: Haderslev - Grundvandsredegørelse.pdf

Trafikbetjening
Fra området er der god adgang til/fra Motorvej E45 via Moltrup Landevej/Bramhalevej. Der bør etableres stiforbindelser og samkørselsplads i området.

Eksisterende og planlagte forhold
Gram Slot og omgivelserne er i Oplevelsesstrategi for Haderslev Kommune beskrevet som et af temaområderne for oplevelse, kulturarv og turisme.

Gram Slot er et af Sønderjyllands prægtigste bygningsmonumenter. Den statelige trefløjede bygning ligger med sin åbne slotsgård ud mod landevejen og byder velkommen til lokale såvel som turister.

Gram Slot er opført gennem tre århundreder med start omkring år 1470. De tre fløje, der omkranser slotsgården er opført i hvert deres århundrede.

Gram Slot

Gram Slot er i dag en unik og alsidig virksomhed, der er under stadig udvikling. Virksomheden ønsker muligheden for at etablere en permanent koncertsal samt mulighed for at etablere eventplads til op til 50.000 gæster. Slottet er samtidig en kulturinstitution med levende formidling af historie, arkitektur, kultur og natur.

Visionen for Gram Slot er at genskabe slottet som et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn i Sønderjylland.

Krumtappen i hele projektet er en omlægning af Gram- og Nybøls i alt 440 ha agerjord til et moderne økologisk landbrug med respekt for naturen og fokus på dyrevelfærd.

Et sådant stort, moderne og levende landbrug skal sammen med slottets unikke geografiske placering og kulturelle historie danne rammerne for etablering af et center for oplevelse og kulturformidling. Der ønskes indrettet ferie-, messe- og konferencecenter i de gamle avlsbygninger på Gramgård, på selve slottet samt i nyopførte bygninger vest for laden.

Nyt arealudlæg til rekreative formål

Gram - Gram Slot
Der udlægges 3 arealer til rekreative formål på tilsammen 28 ha i tilknytning til Gram Slot.

Området indeholder udover selve Gram Slot og avlsgården, der benyttes til messer, udstillinger og café, den Holstenske Lade, Nybøl kotel (hotel for køer), det gamle mejeri samt tidligere medarbejderboliger der nu bruges som ferielejligheder.

Områdets status og placering
Området ligger i udkanten af Gram`s nordlige del og inddrager områderne omkring Gram Slot, Gramgård samt avlsbygningen.

Området ligger i landzone, er privat ejet og hovedparten af området er noteret som landbrugsejendom.

Området er kun delvist omfattet at spildevandsplanen. Selve Gram Slot, Forvalterboligen, den gamle staldbygning og det forhenværende mejeri er omfattet af Spildevandsplan 2014-2020. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om spildevandsinfrastrukturen har den fornødne kapacitet. Spildevandshåndteringen vil være et særligt fokusområde.

Området omfatter en del af indvindingsoplandet og BNBO (boringsnært beskyttelsesområde) til Gram Vandværks nordlige boring. Der kan være begrænsninger for nedsivning her. I øvrigt vurderes området dårligt egnet til nedsivning.

Området er udpeget som kulturmiljø og der er betydelige bevaringsinteresser.

Den tilgrænsende slotssø er udpeget som lavbundsareal.

Der er åbeskyttelseslinje samt 8 meters arbejdsbælte omkring det tilgrænsende offentlige vandløb.

Baggrund og redegørelse
Siden de nuværende ejeres overtagelse af slottet i 2007 er der gennem enkelttilladelser givet rum for aktiviteter som messer, udstillinger, ferieboliger med afsæt i slottets eksisterende bygningsmasse.

I tilknytning til Gram Slot ønskes mulighed for følgende anvendelser: Konferencer, messer, udstillinger, koncerter, eventplads og friluftsscene samt tilhørende parkeringsmuligheder. Herudover er der ønsker om hotel, administration, campingplads med hytter og oplevelseslandbrug. Disse udvidelser forudsætter et planmæssigt grundlag.

En udvidelse af Gram Slots aktiviteter som ovenfor beskrevet vil understøtte intentionerne i kommunens erhvervsstrategi, herunder oplevelsestrategien, der omhandler oplevelsesområdet. Indenfor oplevelsesområdet udgør Gram Slotsby en af fire oplevelsestemaer, hvor det handler om at skabe og forankre en fælles slotsby-identitet ved at slottet, byen, kulturlivet, handlen og foreningerne samles om at forstærke og udvide oplevelsen af Gram Slotsby. Borgerforummet Vision Gram arbejder bl.a. på at skabe en bedre sammenhæng mellem bymidten og Gram Slot. En realisering af disse strategier og projekter vil samtidig kunne styrke Gram´s position som centerby ved bl.a. at tilføre et bedre grundlag for at drive detailhandel i bymidten og fremme bosætningen i byen.

Det er yderst vigtigt, at de planlagte aktiviteter tilpasses det eksisterende kulturmiljø og at der tages de fornødne hensyn til bevaringsinteresserne (landskab, bygningskultur, natur mv.) i området. Derfor bør der som led i den videre planlægning indgå en analyse, der forholder sig til hvordan turismeudviklingen i området kan foregå på et bæredygtigt grundlag. Det skal ligeledes sikres, at fremtidige erhvervsrelaterede aktiviteter i området skal kunne knyttes til turisme- og oplevelsesudvikling samt at helårsbeboelse begrænses til enkelte boliger, fx de eksisterende boliger på slottet.

Trafikbetjening
Vejbetjening bør ske via tilslutning til vejene Slotsvej og Billeslund.

Slotsvej er en trafikeret overordnet kommunevej - den er en del af rute 449 - og det er derfor uhensigtsmæssigt med megen gående trafik på tværs af vejen. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på en mindre del af vejstrækningen bør derfor indgå i den videre planlægning.

Billeslund er en grusbelagt privat fællesvej.

Der bør etableres gode stiforbindelser, herunder naturstier, i området med forbindelse til Gram by og egnen i det hele taget.

Ændringer i anvendelser i kommuneplanrammer - i forbindelse med revision af Kommuneplanen.

Haderslev Humlehaven

Del af ramme 10.11.RE.02 til rekreative formål, samt en del af ramme 10.11.BO.06 til boligformål ændres til rekreative formål (10.11.RE.06), med mulighed for MTB-bane. Der er lavet en positiv landskabelig vurdering, da arealet ligger ret afskærmet i terrænet og skråner jævnt væk fra fjorden og tunneldalen, som er det mest værdifulde landskabselement i området.

Ny skole ved Erlev Bjerge

Haderslev kommune har besluttet, at Sønder Otting Skole skal have en nybygget afdeling i Haderslev Syd, hvor skolens 0.-6. klasse får hjemme. Den nye afdeling skal ligge ved Erlev Bjerge og erstatte afdelingen ved Buegade.

Haderslev, Kløften

Der sker en konsekvensrettelse i kommuneplanrammerne i forhold til den grønne bypark "Kløftens" anvendelse. Der udlægges en ny ramme som skal sikre den som grønt rekreativt område, med mulighed for afholdelse af kortvarige arrangementer. "Kløften" er en vigtig grøn bypark i Haderslev bys borgeres bevidsthed og brug af byen. "Kløften" danner bla. rammen for den årlige Kløften festival.

.

Marstrup

Der er lavet en konsekvensrettelse, da den gamle pedelbolig overgår til boligformål.

Skrydstrup

Ramme 11.12.EH.05 udvides således at den kommer til at omfatte ejendommen på Lilholtvej 2A, da ejendommen overgår fra militær formål til privat erhvervsejendom.

Simmersted

Området ved Simmersted friskole udlægges i en selvstændig ramme til offentligt formål (14.25.OF.01) med mulighed for skole, børnehave og fritidsanlæg såsom boldbaner og multihal.

Sandersvig

Sandersvig camping har et ønske om at udvide campingpladsen med større hytter, der kræver at pladsen udlægges til feriecenter.

Udtag af område til offentligt formål i Sommersted

De tre ejendomme beliggende øst for Store Selskærvej, er udtaget fra rammeområde 14.10.OF.02. Det giver mulighed for at de eksistere bolig kan tages i brug til boligformål uden at have tilknytning til offentlige formål. Området er beliggende i landzone.