2.4.4 Aflastningsområder

Statisk kort
Statisk kort
  • Der kan i afgrænsede aflastningsområder lokalplanlægges for nye butikker. Butiksstørrelsen i aflastningsområderne skal følge planlovens generelle bestemmelser, afhængig af butikstype.
  • Rammer for areal til aflastningsområder og restrummelighed fremgår af skemaet for aflastningsområder i redegørelsen.
    De afgrænsede aflastningsområder er angivet på kortbilag 2.

De eksisterende aflastningsområder er placeret ved indfaldsvejene til Fredericia, Grindsted, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle til aflastning af bymidterne. Størrelsen af aflastningsområderne i Trekantområdet kan ikke ændres.

Butiksstørrelserne følger de generelle regler i planloven for butikker til dagligvarer og udvalgsvarer.

* Eksisterende lokalplaner kan dog udnyttes.

Der er udpeget et aflastningsområde beliggende i tilknytning til området til særligt pladskrævende varegrupper i Haderslev Nord, Sverigesvej. I detailhandelsanalysen fra 2016 er det eksisterende butiksareal opgjort til 8.900 m2. Hovedparten af det udpegede aflastningsområde er en videreførelse af et aflastningsområde udpeget i lokalplan pdfLokalplan 12.53.1-1.pdf (2.1 MB) fra 2012.