Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Kommunerne skal fastsætte retningslinjer for anvendelsen af søer, vandløb og kystvande. Retningslinjerne må ikke stride mod de kvalitetsmålsætninger, som er fastlagt i vandområdeplanerne.

Hindemaj

Akvakultur

Generelt
Opdræt, og håndtering, af fisk er stærkt repræsenteret i Trekantområdet. I Trekantområdet opdrættes der ørreder, sandart og ål i jorddambrug, modeldambrug og fuldt recirkulerede anlæg (FREA). Yderligere findes der anlæg med sortering af ørredæg, et ørredslagteri, samt anlæg, der videreforædler opdrættede fisk og produkter heraf.

Ferskvandsdambrug
I Trekantområdet er der 46 aktive dambrug (Billund 9, Vejen 10, Kolding 1, Haderslev 1 og Vejle 26), heraf 6 modeldambrug. I dambrugene opdrættes hovedsageligt regnbueørreder i jorddamme, stål- eller betonkummer ved at indtage vand fra grundvand, dræn, vandløb og væld. Fisk og fiskeæg sælges til konsum, Put and Take-søer, udsætning eller opdræt.

Trekantområdet ønsker at støtte erhvervet i en bæredygtig udvikling – herunder ibrugtagning af nye, miljøforbedrende teknologier såsom ombygning til modeldambrug. Trekantområdet ønsker, at eksisterende dambrug fortsat kan udgøre et væsentligt aktiv i regionens mere tyndtbefolkede landdistrikter.

Kommunerne i Trekantområdet vil arbejde for, at de eksisterende dambrug, som har et driftsmæssigt behov for en beliggenhed nær vandløbene, fortsat kan drives og udvikles. Det skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og på en sådan måde, at natur-, miljø-og rekreative interesser varetages.

Kommunerne i Trekantområdet vil arbejde for, at understøtte muligheden for at etablere
FREA-anlæg, som er fuldt recirkulerede anlæg, enten i industriområder eller i det åbne land.

I Haderslev Kommune findes et ferskvandsdambrug, som er placeret i ådalen ved Gram Å. Placeringen af dambrug i ådalene finder kommunen uhensigtsmæssig. Da det i dag er muligt at drive et dambrug baseret udelukkende på indvinding af grundvand, ser kommunen ikke længere nogen begrundelse fremover for placering af dambrug i ådalene.