5.11.1 Overskudsjord i Haderslev Kommune

  • Inden et større bygge- eller anlægsprojekt påbegyndes, skal det ved en jordhåndteringsplan sikres, at projektet producerer mindst muligt overskudsjord.
  • Overskudsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter bør indgå i overvejelserne ved valg af råstoffer til anlægsprojekter.
  • Overskudsjord, som ikke kan genanvendes på opgravningsstedet, skal håndteres på en sådan måde, at ren jord ikke sammenblandes med forurenet jord, og at jordpartier forurenet med forskellige stoffer ikke blandes sammen.
  • Jord, som genanvendes skal være dokumenteret ren, men det kan efter en konkret vurdering undtagelsesvis fraviges.
  • Overskudsjord, som ikke umiddelbart kan genanvendes, bør tilføres et jordhotel med henblik på senere genanvendelse.

Det er Haderslev Kommunes holdning, at ren overskudsjord som udgangspunkt, skal genanvendes hvis det er muligt. Ud fra et bæredygtigt synspunkt er det hensigtsmæssigt at genanvende ren jord, i stedet for at bruge primære råstoffer.

Som udgangspunkt er det kun jord der efter analyse påvises at være rent, der kan genanvendes. Der er god mulighed for at genanvende lettere forurenet jord på en miljømæssig forsvarlig måde i fx støjvoldsprojekter, bakkelandskaber og lignende bygge- og anlægsprojekter. Kommunen vil give tilladelse/miljøgodkendelse til genanvendelse af lettere forurenet jord, hvis det ud fra en konkret vurdering kan godtgøres, at genanvendelsen sker miljømæssigt forsvarligt i forhold til grundvand, recipienter og natur.

Inden et større bygge- og anlægsprojekt påbegyndes, skal det ved en jordhåndteringsplan sikres, at projektet producerer mindst muligt overskudsjord. Formålet med en jordhåndteringsplan er at mindske mængden af overskudsjord i forbindelse med byudviklingsprojekter, udstykninger og andre projekter. Ren jord er en ressource som bør genanvendes på bedst mulig vis, og i den forbindelse er en jordhåndteringsplan meget nyttig. Ved udarbejdelse af en jordhåndteringsplan beskrives det hvordan de enkelte jordpartier håndteres, og der udarbejdes en plan for hvordan overskudsjorden bedst muligt kan genanvendes. I forbindelse med større bygge og anlægsarbejder bør det overvejes at genanvende ren jord som erstatning for primære råstoffer. Ren jord som ikke umiddelbart kan genanvendes bør flyttes til et jorddepot så ressourcen bevares til fremtidige projekter.

Ved større anlægsprojekter bør der undersøges om overskudsjord fra andre projekter kan genanvendes i det pågældende projekt.