4.3.1 Ferie- og kursuscentre samt overnatningssteder

Statisk kort
Statisk kort
  • Nye ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder skal som hovedregel placeres i tilknytning til større bymæssig bebyggelse eller ved eksisterende samlinger af ferie- og fritidsanlæg og på en sådan måde, at de indgår i og forbedrer byens rekreative områder.
  • I den kystnære zone kan der i - eller i umiddelbar tilknytning til større byområder, hvor der i forvejen er mange turistfaciliteter - udlægges arealer til ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for byudvikling.

De eksisterende anlæg skal udnyttes bedst muligt og gøres tidssvarende ved hjælp af moderniseringer og udvidelser. I det omfang behovene overstiger de eksisterende muligheder, må der gennem planlægning tilvejebringes de fornødne forudsætninger for at kunne etablere nye anlæg. Sådanne nye anlæg bør fortrinsvis placeres ved eksisterende byer eller ved eksisterende samlinger af ferie- og fritidsanlæg. Der skal i den forbindelse og ved udvidelser tages hensyn til områdernes natur-, landskabs- og miljøinteresser samt til almene rekreative interesser.

Specielt for kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages arealer til anlæg i kystnærhedszonen, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Lokalisering af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal endvidere ske efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Ifølge planloven og sommerhusloven kan der gives tilladelse til, at der i eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger i det åbne land indrettes overnatningsfaciliteter (lejligheder/værelser) til erhvervsmæssig udlejning (f.eks. Bed & Breakfast). Praksis er, at der kan gives tilladelse til udlejning af op til 10 ferieboliger pr. nuværende eller tidligere landbrugsejendom i overflødiggjorte driftsbygninger - herunder også stuehuse - uden krav om bopælspligt. Størrelsen på den enkelte feriebolig må ikke overstige 100 m². Anvendelse af bygninger som hoved- og herregårde til sådanne formål forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes.

Et kystnært landskabsstrøg ud til Lillebælt er et af Haderslev Kommunes temaområder i turismestrategien for Haderslev Kommune (Oplevelsesstrategi), og går under navnet ”Lillebælt Lokker”. Sandersvig Camping indgår i dette landskabsstrøg. Som en del af turismestrategien arbejdes der på tværs af turisme, handel, forenings- og kulturliv for at skabe større og bedre oplevelser, aktiviteter og events - for at styrke turismeudviklingen i kommunen og på tværs af kommunegrænser. Turismeprodukter skal ud over at rumme et overnatningstilbud også rumme forskelligartede aktiviteter i næromgivelserne. Haderslev Kommunes mål med strategien er at øge synliggørelsen af Haderslev kommune og regionen, skabe et øget kendskab til kommunens turismetilbud, forlænge turistsæsonen og øge turistomsætningen i kommunen.

Overordnet set er der mangel på ferieudlejning i Haderslev og Sønderjylland. Kun 41% af sommerhusene er tilgængelige på udlejningsmarkedet. I den nære fremtid vil der være mangel på overnatningstilbud. Se Turismens økonomiske betydning i Destination Sønderjylland 2014.pdf
Tendensen for campingpladserne er, at de for at være tidssvarende og konkurrencedygtige skal udvikle sig fra campingpladser til feriecentre. Se Anbefalinger Destination Sønderjylland.pdf (762.3 KB)

Ændring af kommuneplanramme

Sandersvig Camping
Campingpladsen får med kommuneplanramme 21.40.RE.03 mulighed for at etablere et feriecenter.

Nyt feriecenterområde - det grønt-markerede område.

Områdets status og placering

Campingpladsen ligger ved kysten, bag et eksisterende og ældre ferie- og fritidsbebyggelse i form af sommerhusområdet Sandersvig og i sammenhæng med en nyere ferie- og fritidsbebyggelse i form af Podehaven.

Den eksisterende campingplads og dermed kommende feriecenter vil ikke blive dominerende fra kysten (fra havet), da det dels ligger bagtil og i sammenhæng med eksisterende sommerhusområder og da det dels er omgivet af fredskov.

Det eksisterende rammelagte område for campingpladsen opdeles, så den østlige del bevares til eksisterende campingplads, og den vestlige del ændres til feriecenter. Den konkrete placering af feriecentret skal ses i lyset af en række hensyn: Skovbyggelinje, nabogener for nærtliggende sommerhusområder, pragmatiske og driftsmæssige hensyn, ønsket om at samle de fælles servicefunktioner ved eksisterende indkørsel og centerbygning samt bygningsmassens udtryk.

Inden for kommuneplanrammen gives der mulighed for at anvende området til et feriecenter. Dvs. hoteldrift, hvor der er en reception/modtagelse og hvor der er servering for overnattende gæster i feriecentret. Der er mulighed for at anlægge feriehuse eller feriehytter.

Feriecentret skal fremstå som et hele, dvs. at feriehytter eller feriehuse samt reception og servering skal optræde og drives som én selvstændig virksomhed. Inden for området er der også mulighed for at anlægge en ridehal, multihal og en legehal.

Området ligger i landzone, er privat ejet og hovedparten af området er noteret som campingplads. Nord og syd for området ligger fredskov.

Området er omfattet at spildevandsplanen.

Området er ikke omfatter af indvindingsoplandet og BNBO (boringsnært beskyttelsesområde) til vandværks boringer.

Området ligger indenfor kystnærhedszonen, og ligger indenfor udpegningen for bevaringsværdigt landskab. Hele området indgår i kommunens turismestrategi - oplevelsesstrategien.

Baggrund og redegørelse
Sandersvig Camping er grundlagt i 1962 og opbygget ud fra en landbrugsejendom. Ejendommens oprindelige stuehus er fortsat bolig for pladsens ejere. Campingpladsen rummer foruden campingplads, servicefaciliteter og et badeland.

Sandersvig Camping ønsker at forblive en attraktiv campingplads, ved at imødekomme den øgede efterspørgsel fra turister, der ankommer uden en campingvogn og deres behov for forskelligartede aktiviteter på campingpladsen og i det kystrelaterede landskab. Inden for afgrænsningen af Sandersvig Feriecenter ønskes derfor mulighed for anvendelserne: Feriecenter med hytter og cafeteria, ridehal og multihal med indendørs legeland.

Et udlejningsprodukt som feriegæsterne efterspørger i dag kan ikke rummes indenfor de eksisterende rammer i campingreglementet. En udvidelse af Sandersvig Campings aktiviteter som ovenfor beskrevet vil imødekomme behovet for flere overnatningsmuligheder, oplevelsesmuligheder og forøge turistsæsonen i overensstemmelse med de turistpolitiske overvejelser.

Det er vigtigt, at de planlagte aktiviteter tilpasses det kystorienterede landskab og at der tages de fornødne hensyn til Sandersvig-sommerhusområde og natur i området. Levende hegn skal bevares og nye skal etableres og tilpasses hegnsstrukturen i området.

Trafikbetjening
Vejadgangen til området sker fra Fjelstrup med fordelingsvejen til kysten: Fjelstrup Nørrevej - Knud Skovvej - Espagervej. Espagervej er smal og snoet.
Med lokalplan 21-4 Rekreativt område ved Espagervej i Sandersvig fra 2016 er der taget højde for vej-udfordringerne, ved at der er indgået en aftale med campingpladsen om at etablere 7-vigepladser.

Der er gode stiforbindelser, herunder cykelruter og naturstier, i området med forbindelse til Sandersvig og det øvrige kystlandskab. Yderligere adgangsgivende sammenhæng til det omgivende område bør vægtes højt.

Offentlig adgangsforhold til stranden skal bevares og understøttes.

Udlejning af feriehuse eller feriehytter i et feriecenter, der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen, kræver tilladelse efter sommerhusloven.

Vision Vojens arbejder for at etablere et sportel, som en del af helhedsplanen for halområdet i Vojens.