Erhverv og uddannnelse

Mål

Trekantområdet skal være Vestdanmarks vigtigste vækstcenter.

Trekantområdet skal fortsat være Danmarks produktionscentrum.

Trekantområdet skal være Danmarks entreprenante centrum.

Bæredygtig erhvervsudvikling skal fremmes.

Det skal sikres, at arbejdskraften i Trekantområdet har de rette kompetencer ift. erhvervslivets fremadrettede behov.

Trekantområdet skal være et attraktivt uddannelsesområde for såvel korte som mellemlange og lange uddannelser.

 

Redegørelse til mål

Danmark er midt i en omstilling til et oplevelses- og vidensamfund, og Trekantområdet skal følge med i denne udvikling ved bl.a. at understøtte med erhvervsgrunde, infrastruktur og uddannelses-
muligheder.

Trekantområdets velstand og udvikling hænger tæt sammen med områdets vidensniveau og menneskelige kompetencer. I den moderne videnøkonomi er kreativitet, viden og evnen til at omsætte viden til produkter og ydelser blandt de væsentligste konkurrenceparametre for at klare sig i den globale konkurrence. Uddannelse, innovation og forskning er derfor bærende elementer i den fremtidige erhvervsudvikling.

I dag er industrien en stærk driver i Trekantområdet. Her er flere industriarbejdspladser end i landets tre største byer tilsammen, og virksomhederne klarer sig bedre end produktionsvirksomheder andre steder i landet. I stedet for masseproduktion af varer arbejder produktionsvirksomhederne i Trekantområdet i højere grad med specialiserede produkter i høj kvalitet eller koncentrerer sig om produktionsforberedende tiltag som udvikling og design eller produktionsopfølgende tiltag som salg og marketing. Trekantområdet har også en styrkeposition inden for virksomheder, der arbejder med transport og logistik.

Fælles for virksomhederne er, at medarbejderne rekrutteres fra et større opland end tidligere, fordi virksomhederne har brug for højt uddannet personale. Tilgængelighed i forhold til det overordnede vejnet er derfor en vigtig lokaliseringsfaktor.

Planlægningen af erhvervsområderne og deres omgivelser skal tilpasses, så de lever op til virksomhedernes lokaliseringsbehov. Der vil fortsat være brug for arealudlæg i periferien af byerne med nem adgang til det overordnede vejnet. Planlægningen af områderne skal sikre, at mulighederne for at gå, cykle eller bruge kollektiv transport til arbejde forbedres. Samlet set skal en bæredygtig udvikling med hensyn til transport især ske ved at arbejde med at udvikle en bæredygtig biltransport.

I byerne vil kommunerne arbejde med at omdanne udtjente erhvervsområder til nye med blandede byfunktioner, boliger og erhverv, hvor disse kan indpasses uden at skabe miljømæssige gener.

Kommunerne vil fremme bæredygtigt erhvervsbyggeri med integrering af grønne, rekreative områder samt energi- og miljørigtigt byggeri i god arkitektur.

Trekantområdet har i dag forholdsmæssigt færre højtuddannede indbyggere end andre vækstregioner som Hovedstadsområdet og Aarhus. Trekantområdets virksomheder har dog stor tiltrækningskraft på højtuddannede, som enten pendler eller flytter til området. Målet er på sigt at få endnu flere højtuddannede til at bosætte sig her.

Ud over Syddansk Universitet i Kolding, der udbyder længerevarende uddannelser inden for entreprenørskab, design, relationsledelse og kommunikation, har uddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet overvejende korte eller mellemlange videregående uddannelser. En del af uddannelsesinstitutionerne har udviklet specialafdelinger på højt niveau.

Trekantområdet skal være et stærkt uddannelsescenter med spændende forsknings- og uddannelsesmiljøer, som kan tiltrække og fastholde den ungdom og viden, der er nødvendig for udviklingen i området. Kapaciteten og udbuddet af relevante videregående uddannelser skal derfor søges udvidet med flere retninger og studiepladser.

Ligeledes skal det generelle uddannelsesniveau hæves og den eksisterende arbejdskraft videreuddannes. Derfor skal der sikres gode efteruddannelsesmuligheder for virksomheder og ansatte.

Udvikling af campusområder skal være med til at understøtte områdets satsning og samspillet mellem uddannelser og erhvervsliv. Ungdomsboliger og boliger for unge familier skal medvirke til, at den veluddannede arbejdskraft flytter til eller bliver i Trekantområdet.