Naturområder

Mål

Naturværdierne i det åbne land skal beskyttes og forbedres, arealer med natur udvides og befolkningens adgang til naturområderne skal øges.

Der skal skabes sammenhængende naturnetværk, der understøtter visionen om den åbne, grønne storby.

Naturtyper og dyre- og planteliv, som begrunder udpegningen af de internationale naturbeskyttelsesområder, skal styrkes.

 

Redegørelse til mål

Planlægningen af det åbne land er en afvejning mellem benyttelse og beskyttelse og skal sikre den bedst mulige tilstand for natur og miljø i overensstemmelse med EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, de øvrige internationale naturbeskyttelseskonventioner og den nationale lovgivning. Gennem en lang årrække er naturen, såvel i udstrækning, variation og diversitet, blevet fattigere. I de seneste år er udviklingen i nogle sammenhænge vendt. Naturtyper som vandhuller, levende hegn, krat og småskov vinder på ny frem. De mere sårbare dele af naturen er dog fortsat i fare, især de lysåbne, næringsfattige lokaliteter er truet af tilgroning og forøget tilførsel af næringsstoffer. Mange naturområ- der er også truet af nye linjeanlæg, byudvikling m.m. Der er derfor behov for både en beskyttende indsats i forhold til det, der endnu er tilbage, og en naturudviklende indsats for at genskabe naturområder. Naturgenopretning, skovrejsning og etablering af nye vådområder er vigtige dele af denne indsats. En anden vigtig del er en god formidling af viden om natur til en befolkning, der i stigende omfang bor fjernt fra naturen.

Udpegninger for naturområder, som generelt beskyttede naturtyper og Natura 2000-områder samt udpegninger for økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, udgør tilsammen et sammenhængende naturnetværk - Grønt Danmarkskort. Det er et vigtigt element i visionen om den åbne, grønne storby. Kommunerne vil udbygge Grønt Danmarkskort ved at skabe nye naturområder og rejse ny skov og især arbejde på at styrke de økologiske forbindelser mellem Natura 2000-områderne, jf. habitatdirektivets artikel 10. Endvidere vil kommunerne medvirke til at sikre, at yngle- og rasteområder for de såkaldte bilag IV-arter - beskyttet efter habitatdirektivets artikel 12 - ikke beskadiges eller ødelægges.

Arealudpegningerne og retningslinjerne, der varetager naturhensynene, er opdelt således:

  • Grønt Danmarkskort
  • Natur-og skovområder
  • Særligt værdifulde naturområder
  • Potentielle naturområder
  • Økologiske forbindelser
  • Natura 2000-områder