4.4.3 Kolonihaver

Statisk kort
Statisk kort

Nye kolonihaveområder skal placeres bynært. Nye kolonihaveområder må kun placeres i kystnærhedszone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering og må kun etableres i forbindelse med eksisterende bysamfund.
Eksisterende og nye kolonihaveområder er vist på ovenstående kort samt kortbilag 10.

Ifølge planloven skal der tilvejebringes rammer for indholdet af lokalplaner, som sikrer, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overens-
stemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaver i kommunen.

Kolonihaver består dels af overnatningshaver og daghaver. Overnatningshaver er typisk 400-600 m2 i grundareal. De nyere overnatningshaver i udkanten af byerne og i landkommuner er de største – med grundarealer op til ca. 1.000 m², mens især ældre haver i byerne kan være meget små. I overnatningshaver må man overnatte i sommerhalvåret, og der er derfor oftest et mindre hus på grunden. Når der er overnatningsmulighed, kan haverne ligge i større afstand fra boligen, end det er tilfældet med daghaver.

Daghaver er typisk 50-400 m2. Daghaver betegnes også som nyttehaver og pensionisthaver.

Nedlæggelse af kolonihaveområder
Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvis uden byrådets tilladelse og kun på betingelse af, at

  1. væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et
    formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og
  2. der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Udvikling af området
Det internationale kolonihaveforbund har en kolonihavedækningsgrad på 10 % af antallet af etageboliger som ønske og mål. Det internationale mål kan være et pejlemærke ved fastlæggelse af lokale mål baseret på lokale behov.

Eksisterende kolonihave ved Knavvej 33 Haderslev tildeles en kommuneplanramme, der fastlægger området til kolonihaveformål.


Det lokalplanlagte område ved Knavvej (Rævekærhaven) forventes at overgå til anden anvendelse ved kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017.