Klima

Kelstrup Strand 2017

Forandringerne i klimaet er en realitet og FN´s klimapanel, IPCC, har konkluderet, at den globale opvarmning skyldes menneskeskabte drivhusgasser. Den globale middel- temperatur er steget med 0,86 grader i perioden fra 1880 til 2012. IPCC har i sin 5. hovedrapport opstillet 4 scenarier for den fremtidige klimapåvirkning. De indikerer, at temperaturen forventes at fortsætte med at stige med imellem 0,3 – 4,5 grader indtil 2100, afhængig af udledningen af drivhusgasser.

Konsekvenserne af temperaturstigningen er ifølge de klimascenarier, IPCC har fremstillet, meget forskellige på forskellige dele af kloden. Der forventes over det meste af kloden kraftigere vejrmæssige udsving, storme, orkaner, voldsomme regnskyl og omvendt også længerevarende tørkeperioder samt stigende havspejl.

FN’s klimapanel forudser i sin 5. hovedrapport fra 2014 en global vandstandsstigning i størrelsesordenen 0,45 - 0,82 m indtil 2100. I Danmark vurderer DMI at den forventede vandstands stigning i 2100 vil ligge på mellem 0,3 og 0,6 m afhængig af klimascenarierne. DMI vurderer, at den øvre grænse for vandstandsstigning er 1,2 meter. Ved København er en 100 års hændelse i dag på 1,5 meter. Hvis middelvandstanden stiger 0,5 meter, vil 100 års hændelsen blive en 2 års hændelse. Det største bidrag til ændringer i stormflodshøjder forventes at blive den generelle ændring i havniveauet og effekten på kystlinjen af de ændrede vindretninger.