4.3.3 Campingpladser

Statisk kort
Statisk kort
  • Etablering af nye campingpladser eller større udvidelser af bestående pladser skal ske på baggrund af en lokalplan.
  • Etablering af nye campingpladser i kystnærhedszonen må kun ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Samtidig skal offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges. Uden for kystnærhedszonen kan der normalt udlægges areal til nyetablering eller udvidelse af campingpladser i tilknytning til byerne, når størrelsen tilpasses byerne.

Eksisterende campingpladser og udlagte arealer til nye/udvidelser af campingpladser er vist på ovenstående kort samt kortbilag 10.

På campingpladser er der er behov for nye og tidssvarende udlejningsenheder som hytter, feriehuse, mobilehomes og store telte. Herudover efterspørges flere autocamperingsmuligheder med enten en bynær placering i Haderslev eller naturnært i eller ved kommunens naturperler. Se pdf Anbefalinger Destination Sønderjylland 2017.pdf

I Haderslev er der i alt 11 campingpladser, herunder 7 campingpladser langs Lillebælt, 1 i Haderslev, 1 i Vojens, 1 ved Fole og 1 ved Enderupskov.

Der gives med kommuneplan 2017 mulighed for at oprette campingplads ved Gram Slot og udvide campingpladsen ved Gammelbro (Årøsund).

Højrup
Der gives mulighed for at etablere en autocamperparkeringsplads.

Gram Slot
Se afsnittet om større turistanlæg samt afsnittet om byudvikling i Haderslev Kommune.

Sandersvig Camping
Sandersvig Camping ved Sandersvig får med ændring af kommuneplanramme 21.40.RE.02 mulighed for både at drive campingvirksomhed og at etablere et feriecenter. Se afsnittet om Ferie og kursuscentre samt overnatningssteder.

Gammelbro Campingplads
Gammelbro Campingplads ved Aarøsund får mulighed for at udvide campingpladsen med ændring af kommuneplanramme 22.40.RE.01.

pdf

Nyt campingområde - det grønt-markerede område

Områdets status og placering
Campingpladsen ligger umiddelbart syd for Aarøsund ud til Lillebælt og inddrager et område til campingplads vest for den eksisterende campingplads.

Området ligger i landzone, er privat ejet og hovedparten af området er noteret som landbrugsejendom. Umiddelbart nord for området ligger en frugtplantage, som udlægges til feriecenter.

Området er ikke omfattet at spildevandsplanen. Etableringen af feriecenteret forudsætter at der tilvejebringes et tillæg til spildevandsplanen.

Området er ikke omfattet af indvindingsoplandet og BNBO (boringsnært beskyttelsesområde) til vandværks boringer.

Området ligger indenfor kystnærhedszonen, men er ikke med i udpegningen for bevaringsværdigt kystlandskab. Hele området indgår i kommunens turismestrategi - oplevelsesstrategien.

Baggrund og redegørelse
Gammelbro Camping startede i 1950´erne på en kystnær landbrugsejendom. Det samme gjorde en nabolandbrugsejendom - Aarøsund Camping - som i 2005 blev overtaget af Gammelbro Campingplads.

Der er gennem enkelttilladelser givet rum for aktiviteter som badeland, tennis, minigolf, miniby, cafeteria, kreativt værksted, legeplads , ferieboliger med afsæt i campingpladsens eksisterende bygningsmasse og areal.

Gammelbro Camping ønsker at forblive en attraktiv campingplads, ved at imødekomme den øgede efterspørgsel fra turister, der ankommer uden en campingvogn og deres behov for forskelligartede aktiviteter på campingpladsen og i det kystrelaterede landskab. Inden for afgrænsningen af Gammelbro Campingplads ønskes i rammerne af en lokalplan og ud over eksisterende anvendelser mulighed for: Tilbygning til badeland med omklædningsrum, overdækket bådopbevaring, et ny overnatningsprodukt inkl. større hytter, samlingsbebyggelse for større arrangementer, større legeområder, ny receptionsbygning og nye campingområder.

En udvidelse af Gammelbro Campings aktiviteter som ovenfor beskrevet vil imødekomme behovet for flere overnatningsmuligheder, oplevelsesmuligheder og forøge turistsæsonen i overensstemmelse med Haderslev Kommunens turismestrategi - Oplevelsesstrategien.

Det er vigtigt, at de planlagte aktiviteter tilpasses det kystorienterede landskab og at der tages de fornødne hensyn til natur i området.

Der skal tages stilling til en minimumssokkelkorte for at minimere risikoen for oversvømmelse.

Trafikbetjening
Vejbetjening sker via Gammelbrovej.

Gammelbrovej er en kommunal fordelingsvej til kysten fra hovedvejen mellem Haderslev og Årøsund. Vejen fører til kysten, campingpladsen og fericenteret umiddelbart ved byskiltet til Årøsund, hvorfor Årøsund by ikke bliver belastet af campingtrafik. Gammelbrovej ønskes på sigt ført til kysten udenom campingpladsen, i stedet for den opdeling af campingpladsen, som vejen forårsager i dag.

Der er gode stiforbindelser, herunder naturstier, i området med forbindelse til Årøsund og det øvrige kystlandskab og egnen i det hele taget. Yderligere adgangsgivende sammenhæng til det omgivende område bør vægtes højt.

Offentlige adgangsforhold til stranden skal bevares og understøttes.

Ved etablering eller udvidelser af campingpladser skal der lægges vægt på at tilgodese landskabs-, natur- og miljøinteresser. Lokalisering af campingpladser i kystnærhedszonen skal endvidere ske efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Ifølge campingreglementet kan der kun etableres nye campingpladser på minimum 100 campingenheder, men såfremt ganske særlige forhold gør sig gældende, kan mindre pladser etableres.

Ved en campingplads forstås et areal, som erhvervsmæssigt eller mere end 6 uger om året benyttes til dag- og natophold i telte, hytter og campingvogne m.v.

Faciliteterne på campingpladsen henvender sig primært til dem, der bor på pladsen. Faciliteterne er ofte butik, parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og tilsvarende mindre anlæg og faciliteter samt en bestyrerbolig.

I henhold til Campingreglementet må der opstilles hytter svarende til maksimalt 20 % af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter. Det forudsætter dog, at de planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod det.

Primitive lejr-/teltpladser er ikke omfattet af retningslinjen ovenfor. Primitive overnatningspladser er teltpladser af meget begrænset størrelse (5-8 telte) med minimum af komfort, hvor der for ingen eller lav betaling er mulighed for at overnatte i telt, og hvor opholdet kun er af kort varighed (typisk 2 nætter). Pladserne ligger normalt på steder, der ikke er tilgængelige med bil eller motorcykel, f.eks. i tilknytning til det regionale cykel- og vandrestinet og ved større vandløb, hvor der er mulighed for kanosejlads. Primitive overnatningspladser kan også stilles til rådighed af landmænd eller ligge i tilknytning til naturskoler, højskoler eller lignende. Primitive overnatningspladser (teltslagningspladser) er ikke omfattet af campingreglementet og reguleres af de generelle retningslinjer for det åbne land. Arealer, der anvendes til opstilling af maksimalt tre campingenheder i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom (bondegårdscampering), er ikke omfattet af campingreglementet.