Tilpasning til klimaændringer

Mål

De klimabetingede oversvømmelser skal håndteres på kort og på langt sigt.

Der skal gives plads til innovative teknologiske løsninger på klimaudfordringerne og de eksisterende rammer skal udfordres.

 

Redegørelse til mål

Danmark skal klimasikres mod fremtidige oversvømmelser som følge af mere og kraftigere regn, havspejlsstigninger samt stigende grundvandsspejl. Det er en opgave, som kommuner og forsyningsselskaber skal løse sammen med staten, virksomheder og borgere. Det er nødvendigt at lade klimahensynet få høj prioritet og benytte lovgivningens muligheder, når der planlægges, og når der stilles krav. Nye innovative teknologiske løsninger vil også spille en rolle.

Kommunale handleplaner for klimatilpasning
Kommunerne har efter aftale mellem regeringen og KL udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og skaber overblik over og prioriterer indsatsen. Da oversvømmelser sjældent stopper ved kommunegrænserne, har Trekantområdets kommuner udarbejdet en fælles metode til værdikortlægning, der er anvendt i klimatilpasningsplanerne i seks af Trekantområdets kommuner.

Risikoområder for oversvømmelser
I forbindelse med implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv skal alle EU-medlemslande planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. Direktivet er i Danmark implementeret i Miljøministeriets ”lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer” og Kystdirektoratets ”bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”.

I december 2011 udpegede Naturstyrelsen og Kystdirektoratet Fredericia og Vejle som risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde.

Fredericias udpegning er baseret på en potentiel trussel fra oversvømmelse fra Lillebælt, oversvømmelser fra Erritsø Bæk og en kombination af begge dele, og pga. beliggenheden af tre risikovirksomheder inden for det potentielt oversvømmelsestruede område, som samlet vurderes at falde ind under væsentlighedskriteriet for risikoområder.

Vejles udpegning er baseret på en potentiel trussel fra oversvømmelse fra Vejle Fjord og oversvømmelse fra Vejle Å (og Grejs Å) eller en kombination heraf, med store værditab til følge. Dette suppleret med at Vejle by historisk set har været ramt af en del oversvømmelser. Det fremgår af udpegningen, at der i risikoområdet ved en havvandstand på 215 cm i kombination med en å-vandstand på 130 cm er potentielt truede værdier for et beløb på ca. 8,7 mia. kr. fordelt på 950 ejendomme.

Udpegningen forpligtede Vejle og Fredericia til at udarbejde risikostyringsplaner, som blev vedtaget i 2015.

Selv om Kolding, Haderslev og Middelfart ikke er udpeget som risikoområder, kan det konkluderes, at også disse byer er udsatte for potentiel oversvømmelse fra havet.

I 2014 vedtog Haderslev Kommune vores første Klimatilpasningsplan.

Planen indeholder en kortlægning af, hvor der er risikoen for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger og ekstremregn, samt en kortlægning af hvor der er størst værditab herved.

Klimatilpasningsplanen er med til at danne grundlag for de retningslinjer, som er i afsnittet omkring klimatilpasning.

Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde med Provas.

pdf Haderslev Klimatilpasning 2014.pdf (2.2 MB)

Revidere Klimatilpasningsplanen, herunder fortsætte kortlægning af kommunens klimaudfordringer i forhold til risiko for oversvømmelse og risiko for erosion.


Haderslev Kommune vil arbejde for at opdatere kortlægningen af kommunens klimaudfordringer i forhold til primært klimaregn, således at dette kan inddrages i prioritering af og planlægning for håndtering af klimatilpasningsprojekter. Dette sker i samarbejde med det kommunalt ejede selskab Provas. Se afsnit om forsyningsanlæg i Haderslev Kommune.