Havneanlæg

Mål

Trekantområdets centrale placering inden for transportområdet for gods skal fastholdes. Der skal derfor fortsat sikres god tilgængelighed til havnene ved udbygning af vej- og jernbanenettet.

 

Redegørelse til mål

Udbygningen af infrastrukturen bør prioriteres således, at en større del af transporten med gods kan ske via havnene i Trekantområdet.

Derfor skal der etableres effektive transportknudepunkter. Et eksempel er ADP, Associated Danish Ports, som omfatter Fredericia, Middelfart og Nyborg havne. Fredericia Havn har internationale standarder i forhold til kapacitet og dybde. Havnen er en af Danmarks største godshavne med fokus på håndtering af råolie, flydende produkter, alle former for løs bulk som korn og foderstoffer, containere som Ro/Ro og stykgods. Havnen håndterer både internationalt og nationalt gods og havde i 2015 en godsomsætning på godt 9 mio. tons. Som dybvandshavn (op til 15 m) kan havnen betjene alle former for skibstyper. Havnen i Fredericia er desuden blevet krydstogthavn for hele Region Syddanmark

Infrastrukturen til og fra Fredericia Havn er generelt god, men der skal arbejdes for en forbedring af infrastrukturen omkring motorvejsafkørsel Fredericia Syd for at skabe bedre flow til og fra Fredericia Havn. I Taulov Transportcenter blev kombiterminalen for få år siden udvidet med 5.000 m2 opstillingsplads og nyt spor for at optimere muligheden for at flytte gods over på jernbane. Øst for den nuværende kombiterminal og syd for omfartsbanen til godshåndtering er Fredericia Shipping ved at udvikle et større område (55.000 m2) til godshåndtering, bl.a. med etablering af to nye spor på 7-800 m parallelt med eksisterende jernbane til omlastning af gods mellem jernbane og lastbil. I samme område etablerer ADP en tørhavn som led i udviklingsprojektet DMTC – Danmarks Mul- timodale Transportcenter.

Ud over i Fredericia og Middelfart, er der havne i Vejle og Kolding. Disse havne er kommunale selvstyrehavne.

Vejle Havn er vigtig for Vejle og for et større opland. Godsomsætningen lå i 2015 på ca. 880.000 tons. Omsætningen svinger med konjunkturer og sæsonudsving.

Vejle Havn spiller en vigtig rolle for leverancer af materialer til egnens landbrug, industri og til bygge- og anlægsbranchen. Især losses der store mængder metalvarer og stenvarer. Men der omsættes bl.a. også gødning, kalk, korn, brændsel og træ.

Kolding Havn blev etableret i 1843 og er i dag blandt Danmarks 20 største havne med en samlet godsomsætning med skib i 2014 på 1,3 mio. ton. Havnen er en industri-, kryds- togt- og trafikhavn med mere end 50 virksomheder og 1.000 ansatte.

Udover godshavnene er der færgehavnene ved Årøsund og på Årø, som forbinder Årø med fastlandet. Færgedriften mellem Årøsund og Årø er vigtig. Færgen er øens livsnerve, som gør det muligt at bo på øen. Årligt sejler færgen mellem 150.000 til 160.000 passagerer.

Der er ingen overordnede retningslinjer for Trekantområdet. I kommunernes lokale del bliver de enkelte havne behandlet.